Wprowadzenie możliwości zmiany w ciągu roku szkolnego 2021/2022 regulaminów konkursów, olimpiad i turniejów - przewiduje projekt rozporządzenia MEiN. Zawiera też zmiany dotyczące zaliczania praktyk zawodowych w przypadku zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiczną.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Projekt został zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji z adnotacją, że został on skierowany do podpisu ministra, a następnie skierowany do ogłoszenia.

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie możliwości zmiany regulaminów konkursów, olimpiad i turniejów w ciągu roku szkolnego 2021/2022. Są to analogiczne rozwiązanie jak były w roku szkolnym 2020/2021.

W uzasadnieniu do rozporządzenia wskazano, że sytuacja funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022 uległa zmianie w stosunku do ubiegłego roku szkolnego, gdy funkcjonowanie jednostek systemu oświaty było ograniczone z uwagi na COVID-19, "jednakże nadal istnieje potrzeba zapewnienia organizatorom zawodów wiedzy możliwości zmian w regulaminach konkursów, turniejów i olimpiad". Zaznaczono, że istnieje możliwość ponownego, czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w trakcie kolejnej fali epidemii.

"Ze względu na powyższe, a także w celu zapewniania szerokiego udziału uczniów szczególnie uzdolnionych w wybranych przez siebie zawodach wiedzy, a tym samym umożliwienia uzyskania uprawnień w systemie egzaminacyjnym i postępowaniu rekrutacyjnym należy zapewnić możliwość zmian w regulaminach oraz terminarzach poszczególnych zawodów wiedzy z uwagi na: potrzebę zapewnienia możliwości udziału w zawodach wiedzy uczniom w formie zdalnej; możliwość innego, niż zaprojektowano w regulaminie, przeprowadzenia każdego z etapów (stopni) konkursu, turnieju, olimpiady; w przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju możliwość zmiany terminów poszczególnych zawodów wiedzy" - podano.

W projekcie zaproponowano też zmiany dotyczące zaliczenia praktyk zawodowych uczniów techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia w przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiczną.

"Praktyki zawodowe powinny odbywać się co do zasady w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawcy (stacjonarnie). Jednakże w przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną istnieje potrzeba zapewnienia możliwości zaliczenia praktyk zawodowych również w inny sposób (doświadczenie zawodowe, wolontariat, staż zawodowy), a także ich realizacji w innych formach (projekt edukacyjny lub wirtualne przedsiębiorstwo), tak, aby zapewnić ciągłość kształcenia" - wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu.

Analogiczne rozwiązanie przyjęto w przypadku zaliczenia słuchaczowi lub uczestnikowi danej formy pozaszkolnej doświadczenia w danym zawodzie lub wolontariatu na poczet realizacji kształcenia praktycznego.

"Rozwiązania w zakresie możliwości zaliczenia uczniom praktyk zawodowych oraz zaliczenia słuchaczom lub uczestnikom danej formy pozaszkolnej na poczet realizacji kształcenia praktycznego, dotyczą wyłącznie sytuacji, w której zajęcia są zawieszone z uwagi na sytuację epidemiologiczną" - podkreślono.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.