Dzisiaj przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki spotykają się z przedstawicielami związków zawodowych, aby rozmawiać o podwyżkach wynagrodzeń dla nauczycieli. Wcześniej Przemysław Czarnek obiecywał "znaczne" zwiększenie uposażeń pedagogów od 1 września 2022 roku. Na Twitterze MEiN poinformowało, jaka propozycja zostanie przedstawiona nauczycielom

Nauczyciele zarobią nawet o 1412 zł więcej. Na największe podwyżki mogą liczyć nauczyciele bez awansu. Po podwyżce zarobią 4950 zł brutto.

Nauczyciele mianowani zarobią o 1306 zł więcej i otrzymają 6400 zł brutto.

Reklama

W swojej propozycji MEiN proponuje wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego w oparciu o kwotę bazową ogłaszaną corocznie w ustawie budżetowej. Będzie ono wynosiło dla:

Reklama
 • nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego – 140 proc.,
 • nauczyciela mianowanego – 181 proc.,
 • nauczyciela dyplomowanego – 219 proc. kwoty bazowej.

Od 1 września 2022 roku oznacza to następującą siatkę płac:

 • nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego – 4 950 zł,
 • nauczyciela mianowanego – 6 400 zł,
 • nauczyciela dyplomowanego – 7 750 zł.

Haczyk tkwi w szczegółach. Proponowane kwoty mają zastąpić średnie wynagrodzenie nauczycieli, które, jak wielokrotnie podkreślały związki zawodowe i sami nauczyciele, pozostaje fikcją. Raz w roku nauczyciele powinni otrzymywać wyrównanie do średnich zapisanych w rozporządzeniu (tzw. czternastka), ale w rzeczywistości, jak twierdzą, jest ona tylko zapisem na papierze, a na ich konta wpływa wynagrodzenie minimalne określone w rozporządzeniu

W swojej propozycji MEiN zapisało rezygnację z rozliczania średniego wynagrodzenia, składania sprawozdań i likwidację dodatku uzupełniającego

Proponujemy rezygnację z rozliczania kwot wydatkowanych na średnie (przeciętne) wynagrodzenia nauczycieli, ze składania sprawozdań oraz zlikwidowanie dodatku uzupełniającego. W zamian proponujemy wprowadzenie dodatkowych mechanizmów ułatwiających osiąganie przez nauczycieli wysokości przeciętnego wynagrodzenia przez zwiększenie udziału wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu przeciętnym nauczycieli. Proponujemy zobowiązanie JST do uchwalania regulaminów wynagradzania, nie rzadziej niż raz na trzy lata, a także pozostawienie RIO uprawnień kontrolnych w zakresie osiągania wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne będą wyglądały inaczej i wyniosą, w przypadku:

 • nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego – 4 010 zł,
 • nauczyciela mianowanego – 4 540 zł,
 • nauczyciela dyplomowanego – 5 040 zł.

Podwyżki wyniosą zatem odpowiednio:

 • nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego - 976 zł brutto - 1061 zł brutto
 • nauczyciel mianowany - 1095 zł brutto
 • nauczyciel dyplomowany - 994 zł brutto

Pozostałe propozycje

 • Minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia mają zostać określone kwotowo w drodze rozporządzenia. Stawki dodatków obowiązujące u danego organu prowadzącego będzie określał sam organ prowadzący, z uwzględnieniem, że stawki te nie mogą być niższe od stawek minimalnych. JST będą uchwalały regulaminy wynagradzania nie rzadziej niż raz na 3 lata.
 • Wprowadzenie dodatku z tytułu posiadania stopnia specjalizacji zawodowej (dwie stawki dodatku w zależności od tego, czy nauczyciel posiada jeden czy też więcej stopni specjalizacji zawodowej).
 • Ustalenie wysokości dodatku wiejskiego w stałej kwocie (300 zł), niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego, a nie jak dotychczas, jako procent od wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stopniach awansu.
 • Przesunięcie środków wypłacanych dotychczas na świadczenia „na start” przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.
 • Przejście od 2023 r. do powszechnego sposobu naliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przesunięcie uwolnionych środków do puli środków na wynagrodzenia nauczycieli.
 • Podwyżka średnich płac nauczycieli nawet o ponad 1400 zł!

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli odbędzie się także kosztem zwiększenia pensum. MEiN proponuje, by tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zwiększył się o 4 godziny (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego).

Zmiany pensum będą wiązały się z ruchami kadrowymi, w związku z tym zakładamy 3-letni okres przejściowy, dający możliwość elastycznego przechodzenia na nowy system. Rozwiązania kadrowe będą uwzględniały decyzję nauczyciela o zwiększeniu pensum z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia lub zachowanie dotychczasowego wymiaru pensum i ustalenie proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego.

MEiN chce także, doprecyzować sposób rozliczania czasu pracy nauczycieli przez wprowadzenie limitów czasu dostępności w szkole nauczycieli (poza pensum), zróżnicowane ze względu na wielkość tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

Do godzin dostępności wliczane będą: spotkania z rodzicami, czas na indywidualne rozmowy z rodzicami, konsultacje z uczniami, wycieczki szkolne, doraźne zajęcia i aktywności związane np. z przygotowaniem akademii, wolontariatem, organizacją i opieką nad uczniami podczas np. dyskotek, rady pedagogiczne.

Zajęcia i czynności realizowane w ramach dostępności w szkole nauczyciela będą rejestrowane na bieżąco (np. wraz z rozliczaniem godzin ponadwymiarowych) i rozliczane np. w okresach rocznych w indywidualnej karcie ewidencji czasu pracy.

Nauczyciel tablicowy zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyjątkiem nauczycieli przedszkoli) zobowiązany będzie do bycia dostępnym w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli

Ministerstwo chce zmniejszyć liczbę stopni awansu zawodowego. Zlikwidowane zostaną stopnie stażysty i nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel wchodzący do zawodu będzie przechodził następującą ścieżkę rozwoju:

 • okres wprowadzenia do zawodu nauczyciela (co najmniej 4 lata pracy),
 • nauczyciel mianowany,
 • nauczyciel dyplomowany.

Aby zostać nauczycielem mianowanym trzeba będzie zdać zewnętrzny egzamin praktyczny i teoretyczny po okresie wprowadzenia do zawodu.

Nauczyciele będą mieli do dyspozycji 50 dni urlopu wypoczynkowego, który będzie mógł zostać udzielony tylko, we wszystkie dni wolne od zająć dydaktyczno–wychowawczych.