Na przełomie września i października odbędzie się kolejna akcja podnoszenia punktów polskim czasopismom naukowych – zapowiedział w środę szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szef MEiN zapewnił jednocześnie, że nie jest przeciwnikiem umiędzynarodowienia.

Szef MEiN Przemysław Czarnek mówił w środę w Polskim Radiu PiK o planowanych zmianach w punktacji czasopism naukowych. Przypomniał, że taka zmiana nastąpiła także wcześniej w tym roku.

"Wszystkich redaktorów czasopism naukowych, którzy chcieliby podnieść punkty swoich czasopism naukowych, zapraszam do składania wniosków umotywowanych, uzasadnionych, do ministerstwa, bo na koniec tego miesiąca i na przełomie z październikiem będzie kolejna akcja podnoszenia punktów czasopism polskich" – poinformował Czarnek.

Skomentował też dotychczasową punktację czasopism, wprowadzoną w wyniku reformy szkolnictwa wyższego pod kierunkiem byłego szefa resortu nauki – Jarosława Gowina.

"To co zrobiono, to wielka faworyzacja, faworyzowanie czasopism zagranicznych. To nie ma nic wspólnego z potrzebą umiędzynarodowienia. My nie jesteśmy przeciwko umiędzynarodowieniu. My chcemy się dzielić również osiągnięciami polskiej nauki z zagranicą, ale nie może to się stać kosztem polskiego odbiorcy wyników badań naukowych. Wszak to Polacy, my wszyscy, finansujemy naukę i szkolnictwo wyższe. Płacimy z naszych podatków i w pierwszej kolejności wyniki badań naukowych naszych naukowców, które powinny być swobodnie publikowane również w polskich czasopismach naukowych, powinny trafiać do Polaków, bo to oni płacą za tą naukę" – podkreślił szef MEiN.

Czarnek dodał, że "postawieniem sprawy na głowie" było to, że 200 punktów otrzymywało czasopismo zagraniczne, a w tym samym czasie renomowane polskie czasopismo z tego samego zakresu miało tylko 20 punktów.

1 stycznia 2021 r. zacznie się ewaluacja jakości działalności naukowej uczelni i instytutów naukowych. To ocena ich pracy w ostatnich pięciu latach. Przepisy, które regulują ewaluację, są ciągle przedmiotem dyskusji w środowisku akademickim również dlatego, że były w ostatnim czasie kilkukrotnie zmieniane.

W ramach jednego z kryteriów oceniane będą artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie czasopism. Jedną z poprzednich zmian w tym wykazie skrytykowała m.in. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

"Podwyższanie punktacji czasopismom wydawanym w Polsce, niepoparte stosowną metodyką oceny, nie służy jakości polskiej nauki, w tym także polskiej humanistyce. Jest to działanie, które w dłuższym czasie – wbrew oczekiwaniom MEiN – spowoduje marginalizację osiągnięć polskich uczonych i przyczyni się do spadku jakości prowadzonych badań" – wskazała organizacja w lutym br.