Urlop na poratowanie zdrowia to uprawnienie przysługujące nauczycielom. Może być udzielany nauczycielom, którzy przepracowali w szkole co najmniej 7 lat. Jakie jeszcze przepisy obowiązują w zakresie udzielania urlopu na poratowanie zdrowia?

Dla kogo urlop na poratowanie zdrowia?

Zgodnie z przepisami Karty nauczyciela urlop na poratowanie zdrowia może zostać udzielony nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Kolejny urlop dla poratowania zdrowia nauczyciel otrzymuje nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.

W jakim celu urlop dla poratowania zdrowia?

Urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi w celu leczenia:

• choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub

• choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Edukacji i Nauki:

Relacje zachodzące między stanem zdrowia a warunkami pracy nie dotyczą tylko chorób zawodowych, lecz także chorób o przyczynach wieloczynnikowych, wśród których są również czynniki środowiska pracy i pod ich wpływem choroby podlegają niekorzystnym modyfikacjom. Do chorób związanych z pracą można zaliczyć wybrane choroby układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, choroby psychiczne, choroby skóry, cukrzycę i niektóre choroby nowotworowe (Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy)

Jak otrzymać urlop na sortowanie zdrowia?

Aby otrzymać urlop dla poratowania zdrowia nauczyciel składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Wniosku nie trzeba uzasadniać. Nauczyciel nie musi informować z jakiego powodu ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia

Od orzeczenia lekarskiego może odwołać się zarówno nauczyciel jak i dyrektor szkoły.

Odwołanie z urlopu dla poratowania zdrowia jest możliwe w przypadku stwierdzenia, że w trakcie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel kontynuuje bądź nawiązał stosunek pracy lub kontynuuje bądź podjął inną działalność zarobkową.

W przypadku udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym niż 30 dni, nauczyciel podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych.