Już w przyszłym roku uczelnie i inne placówki badawcze zostaną ocenione. Ewaluacja obejmie lata 2017–2021. Od jej wyniku będzie zależała kategoria, którą otrzyma jednostka badawcza (od C do A+). Tymczasem Ministerstwo Edukacji i Nauki właśnie zdecydowało się zmienić zasady oceny.
– Proponowane rozporządzenie jest doprecyzowaniem przepisów dotyczących sposobu przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej. Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z uwag zgłaszanych przez środowisko naukowe – przekonuje resort w uzasadnieniu projektu.
Samo środowisko jest projektem zaskoczone. – Nie zmienia się zasad gry w jej trakcie. Szczególnie w tak ważnej kwestii, jaką jest ewaluacja działalności naukowej. Jej wyniki rzutują przecież na uprawnienia jednostki i wysokość jej finansowania – mówi prof. Marek Rocki z SGH.
Jedna z propozycji przewiduje zmianę zasad określania zestawów wartości referencyjnych dla poszczególnych kategorii. – Zestawy te są istotnym elementem polityki naukowej państwa, dlatego uznano, że to minister nauki – jako odpowiadający za jej realizację – powinien ustalać te kryteria, a nie tylko je zatwierdzać. Proponuje się zatem, by przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki rekomendował ministrowi propozycje zestawów wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B w poszczególnych dyscyplinach, natomiast ustalanie zestawów tych wartości będzie kompetencją ministra – wyjaśnia MEiN.
Projekt przewiduje też wiele innych zmian. Przykładowo zwiększenie punktacji za monografie naukowe i za przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań lub prac rozwojowych. Doprecyzowuje, jakie usługi badawcze (świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki) są osiągnięciem uwzględnianym w ewaluacji. Pozwoli to wykluczyć wskazanie przez placówkę usług o charakterze odtwórczym, standardowych czynności diagnostycznych, pomiarowych itp.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji społecznych