Przepis Art. 9 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 4) zawiera przesłanki konieczne, które musi spełnić osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

Dyrektor szkoły, podejmując decyzję o zatrudnieniu konkretnej osoby, nie przeprowadza procedury konkursowej ani wolnego i konkurencyjnego naboru. Do nauczycieli nie mają bowiem zastosowania przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Dyrektor szkoły musi jednak zadbać o to, aby osoba, którą zatrudnia na stanowisku nauczyciela, spełniała wymogi, o których mowa w komentowanym przepisie.

Art. 9. [Wymagania kwalifikacyjne]

1.Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stano-wisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.


Osoba podejmująca pracę na stanowisku nauczyciela powinna posiadać odpowiedni poziom wykształcenia. Przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewidują trzy stopnie studiów. Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia.

Studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia.

Natomiast kwalifikacje trzeciego stopnia uzyskuje się w drodze przewodu doktorskiego. Należy również zaznaczyć, że kwalifikacje drugiego stopnia można nabyć w wyniku jednolitych studiów magisterskich. Nabycie kwalifikacji potwierdzone musi być dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję, potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia.

Tu więcej o Karcie Nauczyciela

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela oprócz wymaganego poziomu wykształcenia powinna posiadać kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu oraz przygotowanie pedagogiczne. Nauczyciel prowadzący określone zajęcia powinien posiadać wykształcenie zgodne z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami. Szczegółowe zasady określające kwalifikacje nauczycieli w poszczególnych typach i rodzajach szkół i placówek zawierają przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Do 31sierpnia 2017r. obowiązywały w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.1264).

Z dniem 1września 2017r. weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Przedmiotowe rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek,

2) warunki uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych,

3) wykaz egzaminów, dzięki którym uzyskuje się kwalifikacje do nauczania języków obcych,

4) szkoły i wypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wy-kształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.