Obowiązek wyodrębnienia środków

Karta Nauczyciela nakłada na organy prowadzące szkoły obowiązek wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem szkoleń branżowych.

Reklama

Ustawodawca określa wysokość tych środków, stanowiąc, że wynoszą one 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Przepis ten nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Doradztwo metodyczne nie jest finansowane ze środków odpisu, lecz na podstawie dotacji udzielanej z budżetu wojewody ze środków na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa. Tym samym kompetencje w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli zostały przekazane wojewodom.

Reklama

Wojewodowie udzielają dotacji jednostkom samorządu terytorialnego zatrudniającym doradców metodycznych na sfinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych z tytułu powierzenia zadań doradcy.

Obowiązek wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli jest rolą organu stanowiącego właściwej jednostki samorządu terytorialnego Karty Nauczyciela. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego muszą uwzględniać szkolenia branżowe dla nauczycieli.

Naruszeniem jest wyodrębnienie kwoty niższej aniżeli wynikająca z przepisu, tj. poniżej 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Podział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego

Podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli.

Obecnie organizacjami związkowymi spełniającymi kryterium reprezentatywności są:

■ Forum Związków Zawodowych (organizacja międzyzwiązkowa)

■ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

■ Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (organizacja międzyzwiązkowa).

Zakres finansowania

Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowuje się:

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;

3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;

4) koszty konsultacji i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzonych przez konsultantów.

Sposób wyodrębnienia środków

W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie na obszarze województwa doradztwa metodycznego na obszarze województwa, w łącznej wysokości 12 400 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego.

Natomiast w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wyodrębnia się środki na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 2700 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego, z zastrzeżeniem, że środki te nie obejmują finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.