Obowiązki związane z wykonywaniem zadań nauczyciela – jako pracownika – określone są również w przepisach Kodeksu pracy – art. 100. Na podstawie powołanego przepisu, nauczyciel – podobnie jak każdy inny pracownik – jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Przepis art. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 4) zawiera zbiór podstawowych obowiązków przewidzianych pragmatyką zawodową nauczycieli, związanych z zajmowaniem stanowiska nauczyciela i specyfiką tego zawodu. Obowiązki określone w komentowanym przepisie stanowią punkt wyjścia w określeniu zadań, jakie ciążą na osobach wykonujących zawód nauczyciela (wychowawcy). Za uchybienie obowiązków, o których mowa w komentowanym przepisie, nauczyciel ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, uregulowaną w przepisach rozdziału 10 Karty Nauczyciela.

Pracownik (nauczyciel) jest obowiązany w szczególności:

  • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
  • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
  • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
  • przeciwpożarowych,
  • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
  • przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Naruszenie przez nauczyciela obowiązków wyrażonych w Kodeksie pracy rodzi odpowiedzialność porządkową, uregulowaną w art. 108 i nast. k.p.

Wszystko o Karcie Nauczyciela

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z dniem 1 września 2018 r. katalog podstawowych obowiązków nauczyciela został uzupełniony o obowiązek doskonalenia się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły.

Jak wynika z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. poz. 1653), dyrektorzy szkół do 31 października danego roku składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym, uwzględniając:

1) wyniki nadzoru pedagogicznego;

2) wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego;

3) zadania związane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy lub podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;

4) wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;

5) wnioski nauczycieli o dofinansowanie kosztów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, lub opłat, o których mowa w § 2 pkt 3, o których dofinasowanie ubiega się nauczyciel.

Ponadto dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy – Prawo oświatowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, placówki lub centrum, uwzględniając także szkolenia branżowe ujęte w harmonogramie, o którym mowa w § 8, finansowane ze środków, o których mowa w art. 70c ust. 11 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe. Doskonalenie się nauczyciela powinno być ukierunkowane na potrzeby szkoły określone z uwzględnieniem powyższych okoliczności.