Wyniki matur 2021 są już znane. 5 lipca maturzyści mogą je sprawdzić na kontach w systemie Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Podczas konferencji prasowej omówili je wiceminister Tomasz Rzymkowski i dyrektor CKE Marcin Smolik.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 roku (w maju) przystąpiło 273 419 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników) . Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2021 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z:

  •  języka polskiego,
  •  matematyki oraz
  •  wybranego języka obcego nowożytnego.

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.

W związku z pandemią koronawirusa nie był przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej. Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych nie mieli również obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

ikona lupy />
nieznane

Do egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w 2021 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Jednego egzaminu nie zdało 17,7 proc. uczniów, dwóch - 6,1 proc. i trzech - 1,7 proc. W przypadku liceów ogólnokształcących pozytywny wynik osiągnęło 81 proc. zdających, w technikach - 64 proc. Prawo do poprawki ma odpowiednio 13,2 proc. i 24,9 proc. uczniów.

Najsłabiej wypadł egzamin z matematyki. Zdało go 79 proc. uczniów. W przypadku uczniów liceów ogólnokształcących było to 84 proc.

Mediana punktów uzyskana z tego egzaminu to 56 punktów. Tyle samo wyniosła średnia.

Język polski zdało 93 proc. uczniów, język angielski – 94 proc., język francuski – 97 proc., język hiszpański – 96 proc., język niemiecki – 85 proc.

Najlepiej wypadli uczniowie w województwie podlaskim. Egzamin maturalny zdało tam 81 proc. zdających. Z kolei najsłabiej matura wypadła w województwie zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zdało ją 70 proc. absolwentów.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 10 września 2021 r