W regulaminach studiów mają być określone warunki nauki osób, które chcą poświadczyć swoje umiejętności zdobyte np. w pracy
Przy określaniu zasad kształcenia osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia wiedzy zdobytej poza szkołą uczelnie będą musiały uwzględniać konieczność zapewnienia im indywidualnego planu studiów i opieki naukowej. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach.
Reklama

Reklama

Limit przyjęć

Przygotowanie nowych przepisów jest konieczne ze względu na zmiany, jakie od 1 października 2014 r. wprowadzi ustawa z 11 lipca o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (czeka na podpis prezydenta). Nowelizacja ma m.in. ułatwić dostęp do studiów osobom dojrzałym (w ramach kształcenia się przez całe życie). Uczelnie będą mogły potwierdzać efekty uczenia się uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego, czyli np. w pracy, na kursach i szkoleniach, przez samodoskonalenie czy wolontariat. Zasady takiego potwierdzania, a także tryb działania komisji weryfikujących wspomniane efekty ustali senat szkoły wyższej. Liczba przyjętych w ten sposób osób nie będzie mogła przekraczać 20 proc. ogółu studiujących na danym kierunku. Poprzez potwierdzenie student zyska zaliczenie nie więcej niż połowy punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia na określonym fakultecie.
Projekt rozporządzenia zobowiąże szkoły wyższe do określania zasad studiowania przez takie osoby.
– Uczelnie mogą w tym zakresie skorzystać z dobrych wzorców, np. wypracowanych w ramach projektu „Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie”. Uczestniczy w nim m.in. Politechnika Warszawska (PW), Szkoła Główna Handlowa oraz Uniwersytet Warszawski – mówi prof. Andrzej Kraśniewski z PW, sekretarz generalny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Wskazuje, że podstawowym zadaniem dla uczelni w omawianym zakresie jest udzielenie doradztwa osobie, która uzyskała wiedzę i umiejętności poza systemem szkolnictwa wyższego i chciałaby je potwierdzić.
– Często plany takich osób związane z dokształceniem są niesprecyzowane. Uczelnia powinna przedstawić im możliwości, jakie oferuje zainteresowanym nauką, oraz pomóc im zintegrować dotychczas zdobytą wiedzę – dodaje prof. Andrzej Kraśniewski.

Dodatkowe zyski

Nowe rozwiązania mogą zachęcić do uczenia się przez całe życie (lifelong learning). Obecnie pod tym względem Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w UE. Statystyki wskazują jednak, że chętniej się dokształcają osoby z wyższym wykształceniem, a w Polsce ich przybywa.
– Otwarcie się na takie formy nauki na pewno może przeciwdziałać skutkom niżu demograficznego – podkreśla Bogumił Dudczenko z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Rozporządzenie, podobnie jak wspomniana nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym, ma wejść w życie 1 października 2014 r.
4,4 proc. Polaków w wieku 25–64 lat dokształca się
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji