CKE opublikowała na swojej stronie najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminu maturalnego w 2021 r. i odpowiedzi na te pytania, w tym zadawane przez maturzystów z ubiegłych roczników, którzy nie zdali jednego z przedmiotów lub zdali wszystkie, ale chcą poprawić wynik.

Decyzją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej w 2021 r. egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Minister zdecydował też, że w 2021 r. na maturze nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych. Organizowane będą one tylko dla tych maturzystów, od których wynik z egzaminu ustnego jest wymagany przy rekrutacji na uczelnie zagraniczne. Nie będzie też obowiązkowe przystąpienie do minimum jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (do tzw. przedmiotu do wyboru).

Centralna Komisja Egzaminacyjna w czwartek na swojej stronie internetowej opublikowała listę 10 najczęściej zadawanych pytań przez maturzystów nadesłanych do niej oraz odpowiedzi na nie.

1. Uczę się w ostatniej klasie liceum/technikum. Chcę przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2021 r. Złożyłem(-łam) już deklarację wstępną przed 30 września 2020 r. Czy muszę złożyć deklarację ostateczną?

2. Uczę się w ostatniej klasie liceum/technikum. Zastanawiam się, czy przystąpić do egzaminu maturalnego w 2021 r. Czy zasady, które obowiązują w 2021 r., będą obowiązywały również w kolejnych latach?

3. Przystępowałem(-łam) już do matury przed 2021 r., ale jej nie zdałem(-łam). Jakie warunki przystępowania i zdania egzaminu maturalnego w 2021 r. mnie obowiązują?

4. Przystępowałem(-łam) już do matury po raz pierwszy w 2020 r., ale jej nie zdałem(-łam). Czy w 2021 r. będę musiał(-a) przystąpić do części ustnej egzaminu, żeby uzyskać świadectwo dojrzałości? A jak będzie wyglądała sytuacja w latach kolejnych?

5. Przystępowałem(-łam) już do matury i ją zdałem(-łam) – otrzymałem(-łam) świadectwo dojrzałości. W 2021 r. chciałbym(-łabym) podwyższyć wynik egzaminu z przedmiotu, który zdawałem(-łam) wcześniej albo przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu. Czy mogę?

6. Do kiedy muszę złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 r.?

7. Czy mogę przystąpić do egzaminu w innej szkole, niż szkoła, którą ukończyłem(-łam)?

8. Wiem, że w 2021 r. nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego, ale ja potrzebuję wyniku, bo jest mi potrzebny w rekrutacji na uczelnię za granicą. Co mam zrobić?

9. W ubiegłych latach przystępowałem(-łam) już do egzaminu maturalnego, ale nie otrzymałem(-łam) świadectwa, bo nie zdałem(-łam) tylko egzaminu ustnego z języka polskiego i/lub języka obcego. Czy w 2021 r. uzyskam świadectwo dojrzałości?

10. W ubiegłych latach przystępowałem(-łam) już do egzaminu maturalnego, ale nie otrzymałem(-łam) świadectwa, bo nie przystąpiłem(-łam) do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Czy w 2021 r. uzyskam świadectwo dojrzałości?

Na stronie https://cke.gov.pl/ prócz pytań znalazły się oczywiście odpowiedzi na nie. Dotyczą one m.in. tego, czy maturzyści muszą ponownie składać deklaracje dotyczące egzaminów, jakie chcą zdawać na maturze. W odpowiedzi wyjaśniono, że zależy od tego, czy chcą coś zmienić w deklaracji wstępnej (złożonej do 30 września).

"Nie musisz składać deklaracji ostatecznej, jeżeli jedyną zmianą w stosunku do deklaracji wstępnej byłoby wykreślenie części ustnej. Ta część deklaracji jest anulowana z mocy prawa. Jeżeli nie chcesz wprowadzić żadnej innej zmiany – Twoja wstępna deklaracja stanie się automatycznie ostateczną" – informuje CKE. "Musisz złożyć deklarację ostateczną, jeżeli chcesz zrezygnować z przedmiotów dodatkowych, które zadeklarowałeś(-łaś) albo jeżeli chcesz dodać kolejne przedmioty. W takiej sytuacji w złożonej wcześniej deklaracji wstępnej musisz nanieść zmiany, potwierdzić je podpisem i ponownie złożyć deklarację do dyrektora szkoły" – dodano. W odpowiedzi zamieszczono też link do nowego formularza deklaracji.

Inne pytanie dotyczyło terminów złożenia deklaracji ostatecznych. W odpowiedzi zamieszczono tabelę z wszystkimi terminami. Są one bowiem różne w zależności od typu szkoły i sytuacji, w jakiej jest osoba, która zdawać egzamin, np. czy chce to zrobić w swojej macierzystej szkole, czy też w innej.

Maturzyści pytali też, czy zasady, które będą obowiązywały na egzaminie maturalnym wiosną 2021 r., będą obowiązywać także w latach następnych. "Zasady przystąpienia i zdania egzaminu maturalnego w 2021 r. będą obowiązywały tylko w 2021 r. W kolejnych latach będą obowiązywały procedury, które obowiązywały w latach 2015–2019" – wyjaśnia CKE.

W odpowiedzi na inne pytanie wyjaśniono, czy maturzysta, który nie zdał w 2020 r. egzaminu ustnego będzie musiał do niego przystąpić w 2021 r. lub w latach następnych. "W 2021 r. nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego w części ustnej, aby zdać egzamin. Od 2022 r. taki obowiązek jest" – poinformowała CKE.

Inne pytanie brzmiało: W ubiegłych latach przystępowałem już do egzaminu maturalnego, ale nie otrzymałem świadectwa, bo nie przystąpiłem do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, czy w 2021 r. uzyskam świadectwo dojrzałości? "Tak, pod warunkiem że w latach poprzednich zdałeś egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy) w części pisemnej na poziomie podstawowym, w +Formule 2015+ (to formuła egzaminu, w której obowiązkowe jest przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym)" – wyjaśniono.

"Jeżeli w 2021 r. zamierzasz przystąpić do jakiegoś egzaminu – np. aby podwyższyć uzyskany wcześniej wynik albo zdać egzamin z nowego przedmiotu – złóż odpowiednią deklarację. Świadectwo dojrzałości otrzymasz już z wynikami egzaminów z 2021 r. Jeżeli w 2021 r. nie zamierzasz przystępować do żadnych egzaminów – tzn. chcesz wyłącznie uzyskać świadectwo dojrzałości na podstawie egzaminów zdanych w latach ubiegłych – nie musisz składać deklaracji. Wystarczy, że do 31 maja 2021 r. złożysz do dyrektora OKE wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości" – podano.

"Jeżeli przystępowałeś(-łaś) do egzaminu przeprowadzanego zgodnie z jedną z wcześniejszych formuł (przed 2015 r.) – musisz najpierw zdać egzaminy z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej w +Formule 2015+" – zaznaczono.

Jeszcze inne pytanie dotyczyło tego, co ma zrobić maturzysta, który potrzebuje wyniku z egzaminu ustnego do rekrutacji. "Część ustna egzaminu maturalnego w 2021 r. nie będzie przeprowadzana, ale od tej zasady są dwa wyjątki. Mogą do niej przystąpić osoby, które potrzebują wyniku w rekrutacji do szkoły wyższej za granicą albo przystępują do egzaminu, aby uzyskać hiszpańskie Título de Bachiller. Jeżeli potrzebujesz wyniku – wypełnij i złóż informację potwierdzającą taką konieczność" – poinformowano. Do odpowiedzi dołączono link do formularza, jaki należy złożyć w takiej sytuacji.

Wszystkie pytania i odpowiedzi są dostępne na stronie internetowej CKE https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/zasady-przeprowadzania-egzaminu-maturalnego-w-2021-r-pytania-i-odpowiedzi/

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje na niej maturzystów o możliwości przesłania pytań na adres: matura2021@cke.gov.pl jeżeli wśród zamieszczonych pytań i odpowiedzi nie znalazła się odpowiedzi na pytania, które ich nurtują.