Rada Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego wystosowała list otwarty do prezydenta i premiera, w którym protestuje przeciwko niezależności uniwersytetów i ograniczaniu wolności słowa, które zapowiadają wystąpienia Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

"Protestujemy przeciwko podważaniu niezależności uniwersytetów, ideologizacji nauki i ograniczaniu wolności wypowiedzi, cozapowiadają wystąpienia Ministra Edukacji i Nauki oraz działania Ministerstwa. Sprzeciwiamy się upolitycznianiu nauki, realizowanemu poprzez próby ingerencji w programy edukacji akademickiej. Nie godzimy się na eliminowanie całych obszarów badań humanistycznych poprzez politykę grantową ani też na podporządkowywanie jejwąsko rozumianym przesłankom wynikającym z jednego światopoglądu. Z niepokojem obserwujemy uzależnianie finansowania badań od strategii politycznej, forsowanej przez rządzącą partię.

Wszystko to jest głęboko sprzeczne z ideą uniwersytetu i założeniami humanistyki. Nie akceptujemy także represjonowania poszczególnych badaczek i badaczy za ich pracę naukową oraz publiczne wyrażanie poglądów, ani też nacisków na władze uczelni, aby podejmowały działania dyscyplinujące wobec pracowników, których działalność społeczna lub kierunek badań nie są zgodnez linią ideologiczną obecnej władzy.Naszym obowiązkiem jako przedstawicieli Uniwersytetu jest obrona zasady równości wszystkich ludzi i należnego im szacunku bez względu na wyznawane wartości, poszanowanie ich różnorodności, a także obrona wolności słowa i nauki".

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo, prof. dr hab. Beata Baczyńska