Specjalne listy będą ostrzegać kandydatów na studia, przed nieuczciwymi uczelniami. Resort nauki planuje też prowadzenie własnego monitoringu losów zawodowych absolwentów.
Wczoraj Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Zgodnie z nim na podstawie wyników egzaminów maturalnych najlepszym studentom pierwszego roku studiów będą przyznawane stypendia rektora. Obecnie świadczenia te przysługują dopiero od drugiego roku i są przekazywane za osiągnięcia zdobyte w trakcie studiów. Powstanie też lista ostrzeżeń, na podstawie której kandydat będzie mógł sprawdzić, czy uczelnia, którą wybrał, kształci zgodnie z prawem.