Publikujemy odpowiedzi z matury z geografii na poziomie podstawowym. Arkusz egzaminacyjny rozwiązała Agnieszka Ogrodowczyk – nauczyciel geografii w Akademickim Ośrodku Kształcenia.
pdf icon Matura 2013. Arkusz: geografia, poziom podstawowy
pobierz plik
pdf icon Matura 2013. Geografia: mapa
pobierz plik

Zadanie 1

Poprawne odpowiedzi:

A – Jezioro Bełdany
B – Jezioro Guzianka Wielka
C – Jezioro Nidzkie

Zadanie 2

Poprawne odpowiedzi:

Ukta
Pranie
Nowy Most

Zadanie 3

Poprawna odpowiedź: 23 m

Zadanie 4

Poprawna odpowiedź: 36°23'

Zadanie 5

Proponowane odpowiedzi:

1. Na odcinku B (pomiędzy stanicami) bieg rzeki jest bardziej kręty
2. Na odcinku B dolina rzeczna przebiega przez tereny zalesione (na odcinku A – nie), a w jej dnie jest więcej terenów podmokłych
3. Na odcinku B dno doliny jest szersze, rzeka słabiej wcina się w podłoże

Zadanie 6

Poprawne odpowiedzi:

większa
Czaplę
Pętla Wojnowska

Zadanie 7

Proponowane odpowiedzi:

1. Liczne jeziora (m.in. rynnowe)
2. Głazy narzutowe

Zadanie 8

Proponowane odpowiedzi:

1. Różnią się kształtem – misa Czarnego Stawu jest owalna, a Jez. Bełdany wydłużona
2. Misa Czarnego Stawu jest głębsza
3. Jez. Bełdany ma bardziej rozwiniętą linię brzegową

Zadanie 9

Poprawne odpowiedzi: F, P, F

Zadanie 10

Proponowane odpowiedzi:

1. Część jeziora położona jest w rezerwacie krajobrazowym
2. Wzdłuż brzegów jeziora prowadzą szlaki turystyczne
3. Przez jezioro przebiega szlak kajakowy

Zadanie 11

Poprawne odpowiedzi: B, D

Zadanie 12

Poprawne odpowiedzi:

a) B, D
b) D

Zadanie 13

Poprawne odpowiedzi: 3, 1

Zadanie 14

Poprawne odpowiedzi:

Arktyczna
Polarna morska
Polarna kontynentalna

Zadanie 15

Poprawne odpowiedzi:

1. Zwrotnikowy monsunowy
2. Umiarkowany ciepły przejściowy
3. Zwrotnikowy kontynentalny

Zadanie 16

Poprawne odpowiedzi:

1. Ryż
2. Żyto
3. Sorgo

Zadanie 17

Poprawne odpowiedzi:

1. C-D
2. D-C
3. A-B

Zadanie 18

Poprawne odpowiedzi:

Teren o urozmaiconej rzeźbie, z licznymi skałkami ostańcowymi, jaskiniami utworzonymi w skałach wapiennych – rzeźba krasowa – numer obszaru: 3

Teren pagórkowaty, poprzecinany wąwozami i parowami utworzonymi w grubej pokrywie osadów naniesionych przez wiatr – rzeźba lessowa – numer obszaru: 2

Teren równinny przecięty szeroką pradoliną. Ważnym elementem krajobrazu są wydmy miejscami porośnięte puszczą – rzeźba staro glacjalna – numer obszaru: 1

Zadanie 19

Poprawne odpowiedzi:

Województwo o najmniejszym przyroście naturalnym - łódzkie
Województwo o największym udziale ludności mieszkającej w miastach - śląskie
Województwo o największym udziale ludności mieszkającej na wsi - opolskie

Zadanie 20

Proponowane odpowiedzi:

1955-1965
1. Zarówno w mieście, jak i na wsi, dłuższe było przeciętne trwanie życia kobiet niż mężczyzn
2. Szybsze tempo wzrostu cechowało długość trwania życia ludności wiejskiej

2005-2010
1. Najdłuższe trwanie życia cechowało kobiety mieszkające na wsi
2. Tempo wzrostu długości trwania życia było wolniejsze niż w okresie 1955-65, ze względu na osiągnięty dość wysoki poziom (zwłaszcza wśród kobiet)

Zdanie 21

Proponowane odpowiedzi:

1. Ubytek zatrudnienia w sektorze rolniczym, m.in. w wyniku likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych w latach 1990. i spadku znaczenia rolnictwa
2. Spadek zatrudnienia w sektorze przemysłowym, m.in. w wyniku restrukturyzacji
3. Wzrost zatrudnienia w sektorze usługowym, w wyniku modernizacji gospodarki

Zadanie 22

Proponowana odpowiedź:

Sytuacja demograficzna Polski w 2060 r. będzie mniej korzystna niż innych krajów, dla których dane przedstawiono na wykresie, ponieważ udział ludności w wieku 65 lat więcej ma wynosić ponad 35% ogółu mieszkańców (podczas gdy Niemczech – ok. 32%, we Francji i Szwecji – ok. 26%, a w Wielkiej Brytanii ok. 24%). Oznacza to silne starzenie się społeczeństwa, które doprowadzi m.in. do spadku liczby osób w wieku produkcyjnym, a w efekcie do ich większego obciążenia (konieczność większych świadczeń dla rosnącej liczy emerytów).

Zadanie 23

Proponowane odpowiedzi:

Kraje wysoko rozwinięte
Liczba mieszkańców miast wykazuje niewielkie zmiany, co jest efektem w miarę równomiernego rozwoju społeczno-gospodarczego państw i ogólnie dobrych warunków życia.

Kraje słabo rozwinięte
Wzrost liczby ludności w miastach wynika m.in. z migracji ludności wiejskiej, głównie z przyczyn ekonomicznych.

Zadanie 24

Poprawne odpowiedzi:

RPA – duża – bogate złoża surowców mineralnych, rozwój okręgu przemysłowego
Demokratyczna Republika Kongo – mała – klimat gorący i wilgotny
Maroko – duża – ciepły, łagodny klimat z przewagą opadów w porze zimy
Namibia – mała – duże dobowe amplitudy temperatury powietrza, skrajnie suchy klimat


Zadanie 25

Proponowane odpowiedzi:

a)
1.Struktura źródeł energii wykorzystywanych w Szwecji jest bardziej różnorodna niż w Polsce
2.W strukturze źródeł energii wykorzystywanych w Polsce zdecydowanie dominuje tradycyjny surowiec nieodnawialny – węgiel, podczas gdy w Szwecji przeważają odpady drzewne.

b)
1. W wyniku ograniczenia udziału węgla w strukturze źródeł energii zmniejszeniu uległaby emisja m.in. dwutlenku węgla do atmosfery.
2. Wprowadzenie do struktury alternatywnych źródeł energii mogłoby pozwolić na wolniejsze eksploatowanie zasobów nieodnawialnych.

Zadanie 26

Proponowane odpowiedzi:

a)
1. Wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wpływa na duże zapotrzebowanie na energię, a energetyka jądrowa cechuje się dużą wydajnością.
2. Skromna własna baza surowców energetycznych

b)
1. energetyka jądrowa jest bardziej wydajna
2. energetyka jądrowa w mniejszym stopniu wpływa na stan środowiska przyrodniczego (zwłaszcza atmosfery).

Zadanie 27

Poprawne odpowiedzi:

Chiny – 2
Indie – 4
Polska – 1
Stany Zjednoczone – 3


Zadanie 28

Poprawna odpowiedź: D

Zadanie 29

Poprawne odpowiedzi:

Zachodnioeuropejski
Południowoazjatycki
Północnoamerykański

Zadanie 30

Poprawne odpowiedzi:

Dążenie do niepodległości
• Czeczenia
• Tybet

Spór o terytorium
• Kaszmir
• Falklandy

Zadanie 31

Poprawne odpowiedzi:

Estonia + + 3
Bułgaria + - 7
Czechy + + 4