Student, któremu odmówiono przyznania kredytu na kształcenie, ma jeszcze szansę na dofinansowanie. Do 28 lutego może ponownie ubiegać się o jej udzielenie w innym banku.
Do 15 lutego bank, w którym student wnioskował o preferencyjny kredyt, ma czas na podjęcie decyzji, czy przyzna pieniądze. Tak wynika z par. 6 ust. 1 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. nr 87, poz. 560 późn. zm.).
– Studenci często mają niewystarczającą wiedzę o warunkach ubiegania się o taką pomoc – mówi Robert Pawłowski, rzecznik praw studenta.
Dodaje, że z tego powodu często spóźniają się ze złożeniem wniosku o kredyt. Tymczasem może być to bardzo istotne wsparcie udzielane na preferencyjnych warunkach. Pożyczka jest przyznawana na cały okres studiów (miesięczna transza wynosi 600 zł), a za część jego oprocentowania płaci budżet państwa.
Zdarza się też, że banki odmawiają przyznania kredytu jeśli np. zabezpieczenie jego spłaty jest niewystarczające. Najczęściej wymagani są dwaj żyranci, czyli zazwyczaj rodzice studenta.
W przypadku gdy ich zarobki są niewystarczające bądź z innych przyczyn nie mogą lub nie chcą być poręczycielami, można wskazać inną osobę (lub kilka).
Co ważne, jeśli wnioskodawca nie jest w stanie spełnić wymogów banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, może starać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Studenci, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub przebywali w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, otrzymają z BGK poręczenie na 100 proc. kredytu.
O takie wsparcie mogą również starać się ci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł. Natomiast 70 proc. poręczenia otrzymają studenci, których dochód nie przekracza 1 tys. zł.
Z kolei o poręczenie ARiMR mają prawo ubiegać się studenci mieszkający na wsi. W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie agencja może poręczać do 80 proc. lub do 100 proc. kwoty kredytu.
Bank nie przyzna też kredytu, jeśli maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie przekracza 2300 zł.
W przypadku odrzucenia wniosku student ma prawo złożyć go w innym banku do 28 lutego 2013 r. W takim przypadku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że został on pierwotnie wniesiony do 15 listopada 2012 r. Jeśli druga placówka rozpatrzy go pozytywnie, umowa powinna zostać podpisana do 31 marca 2013 r.