Uczelnie otrzymają finansowe wsparcie, które ma je zachęcić do konsolidacji.
Jeżeli w okresie trzech kolejnych lat przypadających po roku połączenia uczelni publicznych w jedną placówkę jej dotacja podstawowa będzie niższa niż 102 proc. sumy przyznanych szkołom w roku poprzedzającym konsolidację, pomoc zostanie podwyższona do takiego poziomu. Otrzyma ona także 100 proc. podwyżek dotacji podstawowej o charakterze stałym, w tym z tytułu wzrostu wynagrodzeń, przyznanych uczelni publicznej w okresie trzech lat od utworzenia.
Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.
Zdaniem samych uczelni pomoc dla łączących się placówek będzie niewystarczająca.
W uwagach do projektu Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) podkreśliła, że mechanizm premiujący konsolidację jest zbyt słaby, bo w istocie gwarantuje on jedynie, że suma dotacji dla związku uczelni się nie zmniejszy (w porównaniu z sytuacją sprzed połączenia). Według KRASP premia taka powinna być znacząco wyższa niż 2 proc. dotacji.
Resort nauki nie uwzględnił jednak takiej propozycji. Podkreślił, że przykładowo – w warunkach bieżącego roku – szacunkowy wzrost dotacji o 2 proc. dla średniej wielkości uczelni (otrzymującej około 100 mln zł dotacji podstawowej) wyniósłby około 2 mln zł, natomiast dla dużej (otrzymującej 300–350 mln zł dotacji podstawowej) – nawet 6–7 mln.
Etap legislacyjny
Konsultacje