Rezygnację z obowiązku tworzenia w szkołach specjalnych zespołów pomagających uczniom z problemami oraz uczniom zdolnym, a także odejście od obowiązku zakładania tym uczniom specjalnych kart przewiduje projekt nowego rozporządzenia przygotowanego przez MEN

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach został w środę skierowany do konsultacji. Rozporządzenie to ma zastąpić obecne, obowiązujące od 2010 r.

"Biurokracja nie może przysłaniać i ograniczać autentycznej pomocy uczniom. Chcę, by nauczyciele mieli więcej czasu na udzielanie pomocy, na bezpośrednią pracę z uczniem, dlatego proponuję zmianę rozporządzenia" - powiedziała w środę dziennikarzom minister edukacji Krystyna Szumilas.

Projekt rozporządzenia zakłada odciążenie nauczycieli z części dotychczasowych obowiązków, w tym ograniczenie do niezbędnego minimum konieczności sporządzania dokumentacji dotyczącej udzielanej uczniom pomocy. Według minister edukacji, wydłuży to czas, który nauczyciele będą mogli przeznaczyć na bezpośrednią pracę z uczniem, da też możliwość szybszego reagowania na określone potrzeby dzieci.

W projekcie zapisano odejście od obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia wymagających pomocy lub wsparcia. Obecnie - zgodnie z przepisami - w skład takiego zespołu mają wchodzić nauczyciele uczący danego ucznia, wychowawca oraz specjaliści prowadzący zajęcia, np. psycholog, pedagog, logopeda. Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy. Po zmianie rozporządzenia zadania te będzie wykonywał wychowawca klasy, który w zależności od potrzeb ucznia będzie współpracował z nauczycielami, specjalistami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami.

W projekcie zaproponowano również zniesienie obowiązku opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU), w których opisywane są potrzeby uczniów oraz sposób udzielanej im pomocy lub wsparcia. Szkoły będą mogły też odejść od opracowywania planów działań wspierających (PDW) na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dokumentowanej w dzienniku pracy nauczyciela.

Obowiązek tworzenie w szkołach zespołów, opracowywanie kart oraz planów działań był krytykowany przez środowisko nauczycieli. Według nich, to nadmierna biurokracja, która powoduje, że mniej czasu mogą przeznaczyć na rzeczywistą pracę z uczniami wymagającymi pomocy lub wsparcia. Jak zaznaczyła minister edukacji, teraz wystarczy samo dokumentowanie sposobów pracy z uczniem i udzielania im pomocy sporządzane przez nauczycieli i specjalistów bezpośrednio pracujących z uczniami. Sporządzanie takiej dokumentacji jest obowiązkowe i takie pozostanie w przyszłości.

Zmianie nie ulegną też przepisy dotyczące pomocy uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski dotyczące dalszej pracy z nimi będą nadal uwzględniane w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych (IPET).

MEN chce, by nowe rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw.