Tak wynika z rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz.U. nr 214, poz. 1270), które dziś wchodzi w życie.

Na taką pomoc mogą też liczyć doktoranci, o ile m.in. wykażą się postępami w pracy naukowej i – podobnie jak studenci – znajdą się wśród 5 proc. najlepszych doktorantów w danej dziedzinie.

Nie zmieni się za to wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu studenckiego, w tym raty kredytu poręczanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W roku akademickim 2012/2013 – podobnie jak w poprzednim – wyniesie ona 600 zł. Takie rozwiązanie znalazło się we wchodzącym dziś w życie rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 3 sierpnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studentów (Dz.U. poz. 910).

Nowe przepisy dotyczą też szkół wyższych. Zmiana zajęć dydaktycznych (w celu udoskonalenia programu studiów), za które student może uzyskać łącznie nie więcej niż 50 proc. punktów ECTS, nie będzie wymagała zgody ministra na prowadzenie kierunku oraz opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej (jeśli nie wywołują zmiany efektów kształcenia). Tak wynika z rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 23 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. nr 983). Do tej pory zgody ministra i opinii PKA nie wymagały zmiany zajęć, za które łącznie można uzyskać nie więcej niż 30 proc. pkt ECTS.

Rozporządzenie wprowadza także zmiany dotyczące pracowników naukowych. Stanowi m.in., że do minimów kadrowych na uczelniach dla studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich są wliczani ci nauczyciele akademiccy, dla których szkoła ta stanowi podstawowe miejsce pracy (przy spełnieniu dodatkowych warunków).