O zaangażowanie we wspieranie absolwentów szkół wyższych na rynku pracy zaapelowali w liście do rektorów uczelni minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka oraz minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"W trudnym dla europejskiej gospodarki czasie, wspieranie studentów i absolwentów w ich zawodowych wyborach jest wspólnym zobowiązaniem nauczycieli akademickich i władz uczelni, służb zatrudnienia, pracodawców, władz samorządowych i krajowych. Tylko efektywna współpraca na wszystkich tych poziomach sprawi, że wsparcie dla rozpoczynającej zawodową drogę młodzieży będzie skuteczne" - napisali ministrowie.

Podkreślili, że poprawę szans młodych na rynku pracy Komisja Europejska w strategii "Europa 2020" uznaje za jedno z priorytetowych zadań krajów członkowskich. "Rekomenduje działania na rzecz poprawy jakości kształcenia, skuteczniejsze powiązanie uczelni z rynkiem pracy, rozwijanie umiejętności studentów ważnych w pracy zawodowej, wspieranie pierwszych doświadczeń zawodowych czy przyjęcie programów ułatwiających młodzieży wchodzenie na rynek pracy" - napisano w liście.

Ministrowie zwrócili uwagę, że podległe im resorty podjęły wiele zmian ustawowych, programów i inicjatyw, sprzyjających realizacji tych zadań. "Oczekujemy, że uczelnie zechcą się w nie szeroko zaangażować" - zaznaczyli Kudrycka i Kosiniak-Kamysz.

Przypomnieli, że w tym roku, resort pracy uruchomił rządowy program "Młodzi na rynku pracy", którego celem jest m.in. utworzenie przyjaznego i efektywnego modelu pracy z młodymi bezrobotnymi, upowszechnianie informacji o dostępnych praktykach zawodowych czy rozwijanie współpracy instytucji publicznych i niepublicznych, organizacji branżowych, pracodawców i przedsiębiorców na rzecz przeciwdziałania bezrobociu młodych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło też pilotażowy projekt "Twoja Kariera - Twój Wybór". "W ramach pilotażu osoby bezrobotne poniżej 30 lat uzyskają indywidualną pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, będą mogły liczyć także na opłacone staże, szkolenia i studia podyplomowe. W ramach programu przewidziano bony dla pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie absolwentów wyższych uczelni. Powstanie ponadto ogólnopolska baza ofert praktyk i staży dla studentów i absolwentów" - przypomniano w liście.

Ministrowie uważają, że akademickie bura karier powinny aktywnie włączyć się w realizację tych programów.

"Rolą Akademickich Biur Karier jest przecież m.in. dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy, pozyskiwanie ofert pracy, aktywna pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, budowanie bazy danych studentów i absolwentów zainteresowanych określonymi ofertami czy pomoc pracodawcom w rekrutacji kompetentnych pracowników" - uzasadnili autorzy listu.

Szefowie resortów nauki i pracy zwrócili się z prośbą do rektorów o zapewnienie biurom wsparcia w realizacji tych zobowiązań.

Przypomnieli również, że ministerstwo pracy zaapelowało już do marszałków województw, by podległe im wojewódzkie urzędy pracy intensywniej współpracowały z Akademickimi Biurami Karier.

"Kluczową rolę w tej współpracy odegrać mogą zwłaszcza wojewódzkie Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, a także regionalne Obserwatoria Rynku Pracy i agencje zatrudnienia. Akademickie Biura Karier mogą udostępniać wśród studentów informacje o centralnej Bazie Ofert Pracy, która w jednym miejscu gromadzi oferty zatrudnienia ze wszystkich urzędów pracy i instytucji publicznych" - uważają Kudrycka i Kosiniak-Kamysz.

Ich zdaniem do ograniczania bezrobocia wśród absolwentów uczelni powinny również znacząco przyczyniać się dobrze działające inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii - poprzez inspirowanie studentów i absolwentów do samozatrudniania w zakładanych przez nich spółkach.

"Znowelizowane prawo o szkolnictwie wyższym zobowiązuje uczelnie do monitorowania zawodowych losów absolwentów - wyniki tych analiz będą odpowiedzią nie tylko na pytanie, jak pracodawcy oceniają poziom kształcenia w Państwa uczelniach, ale także oceną pracy Biur Karier na rzecz wypracowywania lepszych wyników w zatrudnianiu absolwentów Państwa uczelni przez pracodawców" - podsumowali ministrowie.