Maksymalna wysokość opłaty za posiłki w żłobku lub klubie dziecięcym powinna być wskazana w uchwale podjętej przez radnych.
Obowiązek ten wynika z treści art. 58 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.), który wskazuje, że w uchwale określana jest zarówno wysokość opłaty za pobyt w gminnym żłobku i klubie dziecięcym, jak i za wyżywienie.
Uchwałę w tej sprawie podjęli 26 września 2011 r. radni gminy Dopiewo (woj. wielkopolskie). Ustalili w niej, że rodzice będą płacić za każdą godzinę opieki kwotę stanowiącą 0,075 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku. Natomiast miesięczna wysokość opłaty za wyżywienie stanowi iloczyn liczby dni roboczych w danym miesiącu i dziennej stawki żywieniowej. Ponadto uchwała wskazuje, że to dyrektor określa wysokość tej stawki, która potem jest zatwierdzana przez wójta. Jednak do tych zapisów uchwały zastrzeżenia miał wojewoda wielkopolski i dlatego w rozstrzygnięciu nadzorczym z 26 października 2011 r. (nr KN.I.2-4131-2-11/11) uznał, że została ona podjęta z naruszeniem prawa.
Wojewoda wskazał, że radni nie wykonali w uchwale w pełni upoważnienia zawartego w art. 58 ustawy żłobkowej, ponieważ nie określili wyraźnie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Dodatkowo nieuzasadnione jest też przekazanie wójtowi kompetencji do zatwierdzania opłat. Kwestie te mogą być bowiem rozstrzygnięte tylko w uchwale.