Studenci, którzy w związku z epidemią będą realizowali zadania w placówkach leczniczych i podległych sanepidowi, mogą ubiegać się o zaliczenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Taką możliwość daje znowelizowane rozporządzenie ministra nauki i edukacji w sprawie studiów z 29 października 2020 r. (Dz.U. poz. 1908). Zmiany dotyczą roku akademickiego 2020/2021.Nowe przepisy wprowadzają mechanizm, który ma być zachętą dla studentów – niezależnie od kierunku – do podejmowania działań wspierających walkę z epidemią. Umożliwi senatowi uczelni, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, dokonanie zmian w programie studiów, w celu umożliwienia odbycia zajęć praktycznych w części albo w całości w placówkach medycznych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych.
Uczelnie, które dokonają takich zmian w programach, będą mogły kierować chętnych studentów do placówek zainteresowanych ich wsparciem.
Rozwiązania te nie będą miały zastosowania do studiów prowadzonych na zasadach szczególnych, czyli przygotowujących m.in. do wykonywania zawodów lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, ratownika medycznego i nauczyciela. Jednak studentów kierunków medycznych objęły przepisy uchwalonej w zeszłym tygodniu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z nią na podstawie decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą oni brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i można im zaliczyć to na poczet praktyk.
Studentów, tak jak i innych obywateli, można oddelegować do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1845). Mogą też zgłaszać się do pomocy z własnej inicjatywy.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie weszło w życie 30 października br.