Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Zawiera on zbiór dobrych praktyk i wskazówek, jak organizować naukę hybrydową lub zdalną. Podpowiada m.in., jak prowadzić zajęcia WF-u na odległość i jak oceniać uczniów podczas nauki zdalnej.

Poradnik opracowano na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół. MEN podaje, że dyrektorzy i nauczyciele znajdą w nim wskazówki dotyczące organizacji nauki zdalnej, a także pracy szkolnej biblioteki w reżimie sanitarnym, przygotowania zajęć wychowania fizycznego i organizacji praktycznej nauki zawodu.

W poradniku zalecono m.in., aby podczas nauki zdalnej stosować różne metody, a także ustalić limit lekcji prowadzonych w czasie rzeczywistym. Ponadto, by zapewnić uczniom możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami online oraz udostępnić grafik takich konsultacji. Rekomenduje się też, by dyrektor monitorował naukę zdalną, w tym weryfikował materiały udostępniane uczniom do nauki i obserwował działania nauczyciela.

W sekcji poświęconej nauce hybrydowej wskazano, by wychowawca pozostawał w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitorował realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach online. Zalecono też, by nauczyciele współpracowali ze sobą w zespołach przedmiotowych: ustalali treści kształcenia, które będą realizowane w poszczególnych klasach i rekomendowany sposób ich realizacji (narzędzia, metody i formy).

Poradnik zawiera też zasady oceniania uczniów podczas kształcenia na odległość. Zapisano w nim m.in., że nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w internecie, np. na platformie edukacyjnej lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną. Nauczyciel – zgodnie z zaleceniami z poradnika – powinien archiwizować prace domowe poszczególnych uczniów i przechowywać je do wglądu.

"Zestaw dobrych praktyk przygotowano także dla wychowawców i nauczycieli przedmiotowych. Osobne miejsce w materiale zajmują wskazówki i porady, które dotyczą kształcenia na odległość uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym i współpracy z rodzicami takich uczniów, a także organizacji zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych. Zestaw dobrych praktyk znajdą w materiale także specjaliści zajmujący się pomocą psychologiczno-pedagogiczną" – informuje resort edukacji.

Poradnik zamieszczono na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/dobre-praktyki-w-zakresie-zdalnej-edukacji--poradnik-men.