Zapewnienie stabilnego finansowania Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zakłada projekt nowelizacji ustawy przygotowany przez resort nauki.
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią publiczną utworzoną z Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jej działalność koncentruje się na kształceniu kadr duchownych i świeckich na potrzeby mniejszościowych Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Dodatkowo ustawodawca (w licznych ustawach określających status prawny tych Kościołów oraz ich relacje z państwem) zagwarantował im prawo do kształcenia w ChAT kadr duchownych w zakresie teologii. W konsekwencji akademia musi zapewnić dostęp do takiej edukacji nawet dla niewielkiej liczby studentów.
Zmiany sposobu jej finansowania zapowiadał jeszcze Jarosław Gowin, kiedy był ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Zwracał uwagę, że od dawna uczelnia znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, dlatego potrzebne są zmiany zasad jej finansowania, aby mogła wspierać rozwój wspólnot religijnych.
Zgodnie z przepisami ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) akademia otrzymuje subwencję ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego. Jej wysokość jest ustalana w oparciu o przepisy rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 9 września 2019 r. (Dz.U. poz. 1838). Zgodnie z jego treścią wysokość subwencji dla każdej uczelni publicznej musi mieścić się w przedziale od 98 proc. do 106 proc. wysokości środków otrzymanych w roku poprzedzającym rok ich przyznania.
Problem w tym, że wysokość subwencji (wcześniej dotacji) ustalanej na podstawie algorytmu podziału pieniędzy, dokonywanego z uwzględnieniem jednolitych parametrów dla grupy publicznych uczelni akademickich, w przypadku akademii systematycznie maleje.
Jest to związane z osiąganiem przez nią niskich wartości poszczególnych parametrów na tle innych szkół wyższych w tej puli.
W ocenie projektodawców, jeżeli ChAT ma prowadzić działalność dydaktyczną i naukową w dotychczasowym zakresie, niezbędne jest zapewnienie jej stabilnego finansowania co najmniej na dotychczasowym poziomie.
W związku z tym proponuje się dodanie przepisu, zgodnie z którym akademia będzie otrzymywała subwencję w wysokości nie niższej niż ustalona na rok poprzedni na podstawie algorytmu podziału pieniędzy (w 2020 r. wynosiła ona ok. 8 mln zł).
Ponadto minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych będzie mógł udzielić akademii dotacji podmiotowej na działalność bieżącą. Projekt ustawy przewiduje utrzymanie rozwiązania w tym zakresie, przy czym zawiera propozycję dookreślenia wymiaru tej dotacji.
Uregulowano, że może ona zostać udzielona na dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli akademickich wykonujących pracę w Wydziale Teologicznym, wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.
Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r., tj. z początkiem nowego roku budżetowego, co ma umożliwić ustalenie wysokości subwencji dla akademii na rok 2021 według nowych zasad.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji