Od 25 maja możliwe będzie prowadzenie części zajęć na uczelniach i w instytutach PAN w tradycyjnej formie. Dotyczy to jednak tylko tych zajęć, których nie da się przeprowadzić zdalnie - przewidują nowe rozporządzenia przygotowane przez ministra nauki.

Resort nauki zapowiedział w piątek na swojej stronie, że 25 maja wejdą w życie rozporządzenia modyfikujące ograniczenia w działalności uczelni i instytutów PAN.

Chodzi o dwa rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego: w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także analogiczne rozporządzenie ws. instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Ich projekty można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl).

Rozporządzenia te przewidują, że do 30 września br. zajęcia dla studentów i doktorantów powinny odbywać się zdalnie wszędzie tam, gdzie tylko to możliwe, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia.

Jeśli jednak jakieś zajęcia nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uczelnie, instytuty oraz inne podmioty mogą zajęcia prowadzić w swoich siedzibach lub filiach.

Ponadto uczelnie będą mogły prowadzić w swoich siedzibach lub filiach zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów.

Decyzję w sprawie kształcenia, które nie będzie mogło być prowadzone zdalnie, będzie podejmował rektor, dyrektor instytutu PAN lub kierownik podmiotu kształcącego doktorantów. Osoba ta określi przy tym warunki bezpiecznej realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury.

Rozporządzenia wprowadzają również rozwiązania dotyczące kolegialnego podejmowania uchwał przez określone gremia działające na uczelniach czy w instytutach PAN. Gremia te będą mogły podejmować decyzje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - niezależnie od tego, czy taki tryb jest określony w ich regulaminach.

Do 30 września nie będą też obowiązywać zawarte w programach studiów ograniczenia w zakresie liczby punktów ECTS, jakie można uzyskać w ramach kształcenia zdalnego.

W przypadku zaś kształcenia doktorantów weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie tego kształcenia może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Oba rozporządzenia wchodzą w życie 25 maja 2020 r.

Od 12 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 ograniczono funkcjonowania uczelni - zawieszono w Polsce działalność dydaktyczną prowadzoną w siedzibach tych uczelni. Analogiczne ograniczenia wprowadzono od 28 kwietnia dla korporacji uczonych oraz jednostek naukowych PAN. Od tego czasu uczelnie i instytuty przeszły na kształcenie zdalne. Ograniczenie to ma obowiązywać do 24 maja 2020 r. Nowe rozporządzenia regulują, w jaki sposób przebiegać ma być praca uczelni do końca obecnego roku akademickiego.