Wychowawca klasy w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne powinien na lekcjach wychowawczych poruszać tematykę dot. zdrowia, prawa, finansów, klimatu i ochrony środowiska - głosi projekt noweli rozporządzenia ministra kultury dot. szkół artystycznych, który trafił do uzgodnień międzyresortowych.

Opublikowany w czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt zmienia rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 6 czerwca 2019 r. "w zakresie wskazania, iż wychowawca klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, w ramach przypisanych w ramowym planie nauczania +godzin zajęć z wychowawcą+ powinien poruszać tematykę dotycząca istotnych problemów społecznych (zdrowotne, prawne, finansowe, klimatyczne, ochrona środowiska)".

W projekcie nowelizacji wymieniono zakresy tematyczne, wskazane do omawiania podczas zajęć z wychowawcą w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne.

Jak napisano, projektowana zmiana odpowiada podjętej inicjatywie prawodawczej ministra edukacji narodowej, polegającej na propozycji wprowadzenia do rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, "wskazania tematyki dotyczącej istotnych problemów społecznych (zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska), która powinna być wzmacniana i omawiana podczas zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2020/2021".

W związku z tym, że kształcenie ogólne prowadzą także szkoły artystyczne, dla zachowania jednolitości regulacji jak dla uczniów szkół powszechnych, zaproponowano wprowadzenie podobnej zmiany, w analogicznym zakresie dotyczącej uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne.

Dodano, że proponowana nowelizacja uwzględnia także stanowisko ministra zdrowia oraz postulaty środowiskowe stanowiące, iż "wyzwania cywilizacyjne dzisiejszego świata i zagrożenia z niech wynikające uzasadniają zwrócenie szczególnej uwagi w tematyce zajęć z wychowawcą na kształtowanie postawy prozdrowotnej uczniów, ugruntowanie wiedzy na temat ochrony klimatu, uświadomienie korzyści ze znajomości prawa w codziennym życiu czy ukształtowanie umiejętności gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, w tym oszczędzania tych środków oraz dóbr ogólnych i zasobów".

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2020 r.