Ważność legitymacji studentów i doktorantów jest wydłużona automatycznie do 31 maja. To istotne dla osób, które spłacają studenckie pożyczki.
Takie zmiany wynikają z nowelizacji dwóch rozporządzeń ministra nauki i szkolnictwa wyższego: w sprawie studiów (Dz.U. poz. 420) oraz w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz.U. poz. 418).
Legitymacje powinny być przedłużone przed 31 marca 2020 r., bowiem do tego dnia są ważne. Nowe przepisy wydłużają jednak ich ważność do końca maja.
Ma to kluczowe znaczenie dla osób, które korzystają np. z kredytów studenckich. Legitymacja, której ważność została przedłużona do 31 maja 2020 r., stanowi dla banków podstawę do weryfikacji statusu studenta i dalszych wypłat kredytu.
Jednocześnie MNiSW przypomina, że kredytobiorca jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie bank w przypadku skreślenia z listy studentów lub doktorantów, urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów, zawieszenia w prawach studenta lub doktoranta oraz ukończenia studiów.
Resort postanowił też wprowadzić dodatkowe ograniczenie działalności uczelni nadzorowanych przez MNiSW na terenie całego kraju. Zmiany wynikają z nowelizacji rozporządzenia z w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zgodnie z nowymi przepisami w okresie od 18 marca do 25 marca br. pracownicy uczelni (zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy administracyjni) nie będą musieli pracować na ich terenie – poza wyjątkowymi sytuacjami, koniecznymi dla ciągłości funkcjonowania. Resort wskazuje w tym kontekście zapewnienie obsługi finansowej (np. wypłata wynagrodzeń), obsługę specjalistycznych laboratoriów czy opiekę nad zwierzętami.
W związku z tym rektorzy do 18 marca muszą wyznaczyć osoby, których praca jest niezbędna i które nie będą mogły skorzystać z przepisów rozporządzenia.
Etap legislacyjny
Rozporządzenia weszły w życie