Wskazanie w uchwale, że świadczenie na pokrycie kosztów pobytu dziecka w prywatnym żłobku wynosi do 500 zł miesięcznie, nie narusza przepisów.
Reklama
Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach, który odrzucił skargę wojewody śląskiego na uchwałę radnych gminy Psary. Zmieniała ona wcześniej podjętą uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie gminy bonu żłobkowego, w taki sposób, że zamiast określenia, że jego kwota to 500 zł miesięcznie, radni postanowili, że będzie on wynosił do 500 zł miesięcznie. Jednak zdaniem wojewody śląskiego taki zapis pozostaje w sprzeczności z upoważnieniem do przyjęcia uchwały wynikającym z art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111). Zgodnie z tym przepisem rada gminy może – biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodziny – ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej działania specjalną pomoc finansową. Szczegółowe zasady jej przyznawania oraz wysokość musi zaś być określona w uchwale.
Tymczasem w ocenie wojewody modyfikacja polegająca na zmianie konkretnej kwoty bonu żłobkowego na podanie jego maksymalnej wysokości pozostaje w kolizji z art. 22b ustawy. Podkreślił, że rada podejmując akt prawa miejscowego, jest zobowiązana ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu do jego wydania. Dlatego jego zdaniem to poprzedni zapis uchwały był prawidłowy. Ten nowy prowadzi bowiem do sytuacji, że organ gminy będzie uznaniowo określał wysokość bonu. W odpowiedzi na skargę pełnomocnik gminy wyjaśniał, że przy analizie dotychczas składanych wniosków o przyznanie bonu żłobkowego okazało się, że opłaty za pobyt dziecka w żłobku są zróżnicowane i czasami niższe niż 500 zł. Jeżeli więc ustanowione przez radnych świadczenie ma na celu częściowe pokrycie wspomnianej należności i w niektórych placówkach nie wynosi ona dokładnie 500 zł, to konieczna była zmiana uchwały. Przedstawiciel gminy zapewnił jednocześnie, że nie zmieniły się warunki dotyczącego tego, kiedy bon żłobkowy przysługuje ani też reguły ustalania prawa do tego świadczenia.
WSA uznał, że zarzuty wojewody nie były zasadne i odrzucił jego skargę. W ocenie sądu uzasadnienie dokonanej zmiany zapisów uchwały było racjonalne i w dużej mierze wynikało z obowiązujących zasad przyznawania bonu żłobkowego. Ponadto sąd wskazał, że uchwała nie wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego. Nie podzielił przy tym obaw, że organ gminy będzie swobodnie decydował o wysokości świadczenia w konkretnych przypadkach, skoro decydowanie to nie ma charakteru dowolnego ze względu na reguły przyznawania świadczenia wymienione w uchwale, a nowy akt prawny akurat w tej kwestii niczego nie zmienił.

orzecznictwo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 18 grudnia 2019 r., sygn. akt II SA/GL 1371/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia