Radni nie mają upoważnienia do tego, aby nakładać na rodziców wymóg przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, gdy ci chcą uzyskać zwolnienie z opłaty za żłobek w przypadku nieobecności dziecka.
Reklama
Tak uznał wojewoda śląski, który uchylił jeden z zapisów zawartych w uchwale rady miasta Orzesze w sprawie utworzenia żłobka oraz nadania mu statutu. Organ nadzoru zakwestionował regulację przewidującą, że dopuszczona jest możliwość zwolnienia rodziców z opłaty za korzystanie z opieki żłobkowej w sytuacji, gdy absencja dziecka w placówce trwa ponad 30 dni i jest spowodowana chorobą lub pobytem w sanatorium. Dodatkowo uzyskanie zwolnienia z opłaty odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodzica udokumentowanego zaświadczeniem lekarskim, które jest składane do dyrektora żłobka.
Zdaniem wojewody rada miasta naruszyła w ten sposób art. 11 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 409). Przepis ten zawiera upoważnienia dla podmiotu tworzącego żłobek lub klub dziecięcy do ustalenia dla niego statutu. Jednocześnie wskazuje niezbędne elementy, jakie powinny znaleźć się w jego treści. Wojewoda zwraca uwagę, że wprawdzie art. 11 ust. 2 zawiera otwarty katalog kwestii podlegających ustaleniu przez radę gminy w ramach statutu, ale nie oznacza to prawa do wprowadzania do niego dowolnych zapisów. Dlatego w jego ocenie włączenie do uchwały wymogu konieczności potwierdzania choroby lub pobytu w sanatorium dziecka dokumentem wydanym przez lekarza jest działaniem bez wyraźnego upoważnienia ustawowego. Podkreśla przy tym, że takie zaświadczenie nie przysługuje rodzicowi w oparciu o przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.). Jego art. 16 ust. 1 określa bowiem, w jakich okolicznościach danej osobie przysługują orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na jego życzenie i nie ma wśród nich takiego, o którym mowa jest w uchwale.

ORZECZNICTWO

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 15 stycznia 2020 r., nr NPII.4131.1.12.2020.