Prezes Centrum Łukasiewicz, koordynujący działania 37 instytutów badawczych będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego. To jedna ze zmian, jaką przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie.
Akt ten reguluje rodzaje znaczących dokonań, za które może zostać przyznane tego typu wsparcie. Chodzi o sukcesy naukowe, dydaktyczne, związane z działalnością wdrożeniową lub organizacyjną, a także za całokształt dorobku naukowego.
Kwota wsparcia nie będzie jednak w każdym przypadku jednakowa. Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, związane z działalnością wdrożeniową oraz za całokształt dorobku będzie można dostać maksymalnie piętnastokrotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (6410 zł). Natomiast w przypadku nagrody za działalność organizacyjną – dziesięciokrotność tej kwoty.
Nagroda będzie mogła zostać przyznana z inicjatywy własnej ministra albo na wniosek: rektora, prezesa Polskiej Akademii Nauk (PAN), dyrektora instytutu naukowego PAN, dyrektora instytutu badawczego, prezydenta federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, dyrektora międzynarodowego instytutu naukowego, prezesa Polskiej Akademii Umiejętności.
W projektowanym rozporządzeniu resort proponuje rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do zgłaszania do nagród. Chce, aby taki wniosek mógł złożyć prezes Centrum Łukasiewicz, które odpowiada za koordynację działań Sieci Badawczej Łukasiewicz. Łączy ona 37 instytutów badawczych, a także Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Głównym celem działalności sieci jest prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich wyników. Uprawnienia w tym zakresie uzyskał także dyrektor instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.
W projekcie ustalono też jeden wspólny termin naboru wniosków o przyznanie nagród. Będzie to 15 lipca (wcześniej był to 31 marca), jeżeli wniosek dotyczy nagrody za znaczące osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub wdrożeniowe i organizacyjne (rozszerzanie współpracy międzynarodowej i rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym). Do 15 lipca będzie można też zgłaszać wnioski dotyczące nagrody za efektywne zarządzanie podmiotami, które prowadzą działalność naukową (m.in. uczelniami czy instytutami naukowymi). Zdaniem resortu wpłynie to na uproszczenie i usprawnienie organizacji całego procesu przygotowywania wniosków przez uprawnione podmioty oraz oceny tych wniosków.
W projekcie ustalono też, że nagrody będą przyznawane do 15 stycznia. Jak tłumaczą projektodawcy, proponowana zmiana terminu związana jest z procedowaną ustawą o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej (po poprawkach Senatu wróciła ona do Sejmu), która ma wprowadzić do kalendarza świąt państwowych nową datę – 19 lutego. Ma to być wyraz uznania dla dokonań krajowych naukowców. Resort chce, aby podczas obchodów tego święta były wręczane nagrody. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji