Do tzw. starych doktorantów ubiegających się o stypendia w nowym roku akademickim powinny znaleźć zastosowanie dotychczasowe zasady oceny osiągnięć – wskazuje Krajowa Reprezentacja Doktorantów.
Resort nauki opublikował niedawno wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. To drugi – obok listy wydawnictw – kluczowy wykaz, na którym opiera się nowy system oceny jakości działalności naukowej wprowadzony przez ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm). Powstały jednak wątpliwości dotyczące związku między opublikowaną listą czasopism a oceną osiągnięć doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich.
Głos w tej sprawie zabrała Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Po analizie przepisów nowej ustawy i regulacji przejściowych KRD stoi na stanowisku, że nie przewidują one obowiązku oceniania osiągnięć uczestników studiów doktoranckich przez pryzmat nowego wykazu czasopism. Jak w takim razie powinno się punktować ich sukcesy na potrzeby postępowań związanych z przyznaniem lub zwiększeniem stypendium?
KRD zwraca uwagę, że w tej materii przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) odwołują się do zasad dotychczasowych (przyjętych przed 1 października 2018 r.), a w pewnym zakresie nawet zamrażają regulaminy regulujące tę materię. Oznacza to, że odpowiedzi na pytanie o zasady punktowania osiągnięć uczestników studiów doktoranckich należy szukać w obowiązujących do tej pory regulaminach uczelni.
Dotychczas w niektórych regulaminach odsyłano do punktacji przewidzianej wykazem czasopism resortu nauki, w innych zaś szkoły wyższe przewidywały własne punktacje poszczególnych osiągnięć.
Na rzecz przyjętej interpretacji o zastosowaniu dotychczas obowiązującego wykazu przemawia jeden kluczowy argument – chodzi o zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa – argumentuje KRD. Oznacza ona, że adresat przepisów – w tym przypadku doktorant – nie powinien być zaskakiwany zmianami.
Krajowa Reprezentacja Doktorantów apeluje do rektorów uczelni i samorządów doktorantów w poszczególnych szkołach o uwzględnienie powyższego stanowiska w trosce o sprawiedliwą i uczciwą klasyfikację osiągnięć doktorantów w sprawach stypendialnych.