Z ubieganiem się o stypendia wiąże się zbyt dużo uciążliwości, dlatego trzeba znowelizować przepisy, które określają warunki ich przyznawania – uważa Rada Młodych Naukowców (RMN).
Chodzi o rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla studentów i wybitnych młodych naukowców, które weszło w życie w kwietniu br. (Dz.U. z 2019 r. poz. 658). Reguluje ono kwestie dotyczące wsparcia dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz dla młodych naukowców za ich działalność akademicką. Zakłada, że pomoc dla tych pierwszych wzrośnie z 15 tys. zł do 17 tys. zł (wypłacanych jednorazowo). W drugim przypadku kwota nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosić 5390 zł miesięcznie. W tym roku terminy składania wniosków to 2–31 maja 2019 r. oraz 1–31 grudnia 2019 r.
Zastrzeżenia do bieżącej edycji konkursu ma jednak RMN. Za nadmierną uciążliwość dla osób ubiegających się o wsparcie uznaje ona konieczność uzyskania oświadczeń wszystkich współautorów zgłaszanych prac – co do ich wkładu procentowego. W ocenie RMN naraża to wnioskodawców na dyskomfort w kontaktach z partnerami naukowymi, zwłaszcza z zagranicy. Analogiczne uwagi dotyczą oświadczeń o stałej współpracy z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową.
W związku z tym RMN postuluje zniesienie obowiązku składania oświadczeń o wkładzie procentowym w przypadku, gdy kandydat do stypendium występuje w roli pierwszego autora lub autora korespondencyjnego pracy naukowej. Natomiast powinny być one wymagane każdorazowo, gdy kolejność autorów jest alfabetyczna.
Młodzi naukowcy uważają także, iż nie powinno być konieczności załączania do wniosku stypendialnego programu konferencji lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich podmiotów. Jak bowiem wskazują, programy te, w przypadku wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, zawierają informację o wystąpieniach setek lub nawet tysięcy osób, co wpływa na ich objętość. Ponadto programy tych, które odbyły się przed kilkoma laty, są często niedostępne lub odpłatne.
RMN apeluje też o otwarty nabór członków zespołu ds. oceny wniosków stypendialnych. Proponuje także wprowadzenie wzorca prawidłowo wypełnionego wniosku, który przyczyniłby się do ujednolicenia sposobu wprowadzania wszystkich niezbędnych danych. Biorąc zaś pod uwagę konieczność uzyskania dużej liczby dokumentów poświadczających konkretne osiągnięcia, RMN postuluje również, aby harmonogram naboru wniosków był publikowany z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem.