Do 12 lipca podmioty zakwalifikowane do programu wsparcia finansowego periodyków naukowych mogą dostarczyć do resortu wymagane dokumenty.
W ramach tej inicjatywy minister przyznaje wybranym wydawcom na ich wniosek pieniądze na działania służące poprawie jakości czasopism naukowych, nieujętych w międzynarodowych bazach. Wszystko po to, aby mogły zadbać o wyższy poziom merytoryczny i tym samym wejść do obiegu międzynarodowego.
Czasopisma, które mają opóźnienia wydawnicze, zostały natomiast pozbawione możliwości ubiegania się o środki.
Szczegółowe warunki udziału w programie określono w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz.U. poz. 2198).
Teraz resort proponuje jego nowelizację. W obecnym stanie prawnym przedsiębiorca musi bowiem w ciągu 14 dni (od momentu przekazania przez szefa resortu nauki informacji o przyznanej w ramach programu pomocy) złożyć w urzędzie obsługującym ministra trzy egzemplarze umowy podpisanej przez upoważnione osoby. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację z przyznanego wsparcia. Ponadto takie periodyki nie zostaną także umieszczone w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Oznacza to, że artykuły w nich opublikowane nie będą uwzględniane w ocenie jakości działalności naukowej.
Problem w tym, że część wnioskodawców, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania w programie ogłoszonym w 2018 r. i rozstrzygniętym w 2019 r., nie złożyła umów w wyznaczonym terminie. Oczekiwali bowiem na decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy. Obowiązujące przepisy nie przewidują jednak jej wydawania.
W związku z powyższym resort zdecydował się na przygotowanie przepisów, które posłużą wyeliminowaniu w stosunku do tej grupy wnioskodawców negatywnych skutków prawnych niedochowania terminu na złożenie umowy.
W projekcie przedłużono termin na dochowanie tej czynności do 12 lipca 2019 r. Będzie on dotyczył przedsiębiorców, którzy nie złożą umów do dnia wejścia w życie nowelizowanego rozporządzenia. Natomiast w stosunku do podmiotu, który złożył już umowy ( z uchybieniem 14-dniowego terminu) proponuje się uznanie tych umów za złożone w terminie.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach