Urzędy wojewódzkie będą wydawać nowy typ zezwolenia na pobyt czasowy dla obcokrajowców przyjeżdżających na studia lub w celu prowadzenia badań naukowych.
Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 12 grudnia 2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2094), który został przyjęty przez rząd. Ma ona dostosować przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/801 z 11 maja 2016 r., która reguluje warunki wjazdu oraz pobytu obywateli państw trzecich chcących prowadzić badania naukowe, studiować, brać udział w szkoleniach i wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych, a także podejmować pracę w charakterze au pair.
Aby wdrożyć unijne prawo, w ramach nowelizacji wprowadzone zostaną nowe rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy, w tym m.in. dla stażysty, wolontariusza, w celu korzystania z mobilności długoterminowej naukowej lub dla członka rodziny takiej osoby. Ponadto cudzoziemcy będący absolwentami polskiej uczelni będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy, jeśli poszukują pracy lub planują rozpoczęcie tu działalności gospodarczej (dotyczy to również obcokrajowców, którzy zakończą badania naukowe i będą chcieli zostać w Polsce).
170,1 tys. wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy zostało złożonych w 2017 r.
Dodatkowo w nowelizacji znalazły się regulacje, które mają ułatwić wewnątrzunijną mobilność studentów i naukowców. Dyrektywa UE zakłada bowiem, że obcokrajowiec, który posiada zezwolenie na studia lub prowadzenie badań w jednym kraju członkowskim, może wjeżdżać, przebywać i kształcić się na terenie innego państwa należącego do UE.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 30 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.
Rząd na wczorajszym posiedzeniu zdecydował również, że nie poprze porozumienia Global Compact (GC), które zostało wypracowane na forum ONZ. Jest to pierwszy dokument kompleksowo regulujący międzynarodowe przepływy osób. Choć nie będzie miał mocy prawnie wiążącej, jego zadaniem ma być upowszechnienie standardów i norm migracji, a także ułatwienie współpracy państw.
Głównym powodem negatywnej decyzji było to, że w ocenie Rady Ministrów porozumienie nie zawiera potwierdzenia odpowiednio silnych gwarancji dla poszczególnych krajów do decydowania o tym, kogo przyjmują na swoje terytorium. Uznano również, że mogłoby to stanowić zachętę do podejmowania nielegalnej migracji. Poza Polską z porozumienia GC wycofały się również m.in. Austria, Węgry i USA.
W przyjętym stanowisku rząd przekonuje, że dla osób dotkniętych konfliktami wojennymi najskuteczniejsza jest pomoc na miejscu. W związku z tym z każdym rokiem zwiększają się kwoty przeznaczone na pomoc humanitarną i rozwojową dla Syrii i Iraku. Przypomina, że w 2017 r. sięgnęła ona 2,5 mld zł.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd