Wzrost wsparcia dla żaków za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe przewiduje projekt nowego rozporządzenia w sprawie ministerialnych stypendiów dla studentów i młodych naukowców przygotowany przez resort nauki i szkolnictwa wyższego.
Pomoc dla studentów wzrośnie z 15 tys. zł do 17 tys. zł (wypłacanych jednorazowo). W przypadku stypendiów dla wybitnych młodych naukowców kwota nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosić 5390 zł miesięcznie.
Jest jednak pewien haczyk. Chcąc utrzymać poziom finansowania – który w latach 2014–2018 wynosił około 14,3 mln zł – resort nauki określił maksymalną liczbę stypendiów przyznawanych corocznie studentom i młodym naukowcom. Pierwszych będzie maksymalnie 840, natomiast w przypadku młodych naukowców limit wyniesie 170, z czego 50 proc. stanowić będą stypendia dla doktorantów.
Ponadto stypendium ministra dostanie tylko student, który robi postępy w procesie kształcenia, co ma uniemożliwić przyznanie go osobom, które np. powtarzają rok albo nie uzyskały wpisu na kolejny. Wprowadzono też ograniczenie, że młody naukowiec, któremu wcześniej przyznano wsparcie, nie może ubiegać się o nie ponownie.
W projekcie przesądzono jednocześnie, że wnioski o przyznanie stypendiów mają być składane do szefa resortu nauki do 15 października. W przypadku studentów zobowiązani do tego będą rektorzy uczelni. W imieniu młodych naukowców składać je będzie: rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, gdzie młody naukowiec jest doktorantem, lub osoba kierująca uczelnią, która zatrudnia taką osobę.
Rozporządzenie nie będzie jednak jedynym aktem regulującym kwestie związane z przyznawaniem stypendiów studentom za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe. Oddzielne regulacje w tym zakresie w stosunku do żaków nadzorowanych przez siebie uczelni przygotują też resorty: obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości, kultury i dziedzictwa narodowego, zdrowia oraz gospodarki morskiej.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach