MNiSW wprowadza możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do wyników oceny projektów w ramach programu wsparcia dla periodyków naukowych.
Chodzi o inicjatywę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która ma wesprzeć finansowo czasopisma, które chcą wejść do międzynarodowego obiegu. W ramach tego programu minister będzie przyznawał wybranym wydawcom – na ich wniosek – pieniądze na działania służące poprawie jakości czasopism naukowych, nieujętych w międzynarodowych bazach.
Do inicjatywy resortu wiele zastrzeżeń miało jednak środowisko akademickie.
Zgodnie z projektem do programu przystąpić mogą jedynie czasopisma nieujęte w żadnej z międzynarodowych baz o największym zasięgu. W ocenie akademików przepis ten jest nieprecyzyjny. Brakuje bowiem definicji takiej bazy, przez co może być interpretowany arbitralnie przez organ decydujący o przyznaniu środków w ramach programu. W związku z powyższym chcieli podania listy takich baz.
Resort w ostatecznej wersji rozporządzenia zdecydował się uwzględnić tę uwagę. Wskazał, że chodzi o bazę: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index.
Akademicy alarmowali też, że w projekcie nie przewidziano żadnego trybu odwoławczego w przypadku zwrotu wniosku z przyczyn formalnych oraz po jego merytorycznej ocenie. Nie uwzględniono też procedury odwoławczej w przypadku przyznania dofinansowania w wysokości niższej niż wnioskowana. Resort uwzględnił i tę uwagę. Zadeklarował, że zostanie wprowadzona możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do wyników oceny projektów.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach