Od 1 września zmienia się system awansu zawodowego nauczycieli. Do tej pory niemal zasadą było to, że osoba po studiach już po 10 latach pracy zdobywała najwyższy stopień. Po wakacjach ścieżka promocji zostanie wydłużona do 15 lat.
Stażysta, aby otrzymać umowę na czas nieokreślony, będzie musiał przystąpić do egzaminu przed specjalną komisją, na czele której stanie dyrektor szkoły. Do tej pory to szef placówki samodzielnie decydował, z kim wiązać się na stałe.
Obecnie stażysta po 9 miesiącach otrzymywał od dyrektora propozycję pracy na stałe i awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Od września w tym celu stażyści będą musieli przepracować rok i 9 miesięcy. Podobnie będzie z pozostałymi okresami stażu i zatrudnienia uprawniającymi do otrzymania kolejnego awansu.
Stopień nauczyciela mianowanego otrzymają z automatu nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym i pięcioletnim stażem na uczelni, którzy przechodzą do pracy w szkole średniej lub podstawowej. Naukowcy legitymujący się trzyletnim doświadczeniem otrzymają stopień nauczyciela kontraktowego.
Nauczyciel kontraktowy i mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego
MEN nie zdecydował się wprowadzić egzaminu wstępnego dla absolwentów szkół pedagogicznych, którzy chcieliby ubiegać się o pracę w szkole lub przedszkolu. W dalszym ciągu dyrektor placówki na podstawie rozmowy będzie autonomicznie decydował o zatrudnianiu takiej osoby.

1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu oraz:

 • w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną;
 • w przypadku nauczyciela mianowanego – uzyskanie akceptacji komisji po analizie dorobku zawodowego nauczyciela i rozmowie.

2. Nauczyciel spełniający warunki do awansu otrzymuje go od:

 • dyrektora w przypadku otrzymania stopnia kontraktowego;
 • organu prowadzącego placówkę (gminę) w przypadku mianowanego;
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny – kuratorium w przypadku stopnia dyplomowanego

3. Staż nauczyciela w przypadku ubiegania się o awans na stopień:

 • kontraktowego – trwa rok i 9 miesięcy (wcześniej 9 miesięcy);
 • mianowanego i dyplomowanego – trwa 2 lata i 9 miesięcy (bez zmian).

4. Rozpoczęcie kolejnego stażu

 • nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat (poprzednio dwóch);
 • nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat (poprzednio roku) od dnia nadania poprzedniego stopnia.
W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora. Po jego zakończeniu składa dyrektorowi sprawozdanie. Nauczycielowi mianowanemu ubiegającemu się o awans na stopień dyplomowanego za spełnienie odpowiednich wymagań uznaje się także dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia mianowanego. Stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela opiekuna spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

5. Komisję egzaminacyjną dla ubiegających się o awans na stopień kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W jej skład wchodzą:

 • dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (pracownik kuratorium);
 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę (pracownik gminy);
 • ekspert z listy MEN;
 • opiekun stażu.

6. Komisję egzaminacyjną dla ubiegających się o awans na stopień mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W jej skład komisji wchodzą:

 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę (gminy) jako przewodniczący komisji;
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratorium);
 • dyrektor szkoły;
 • dwaj eksperci z listy MEN.

7. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli starających się o awans na stopień dyplomowanego powołuje kuratorium. W jej skład wchodzą:

 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratorium);
 • dyrektor szkoły;
 • trzej eksperci z listy MEN;
 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę (może brać udział w charakterze obserwatora);
 • na wniosek nauczyciela – osoba ze związku zawodowego.
Inne zmiany od 1 września
Nauczyciele asystenci zatrudnieni na podstawie kodeksu pracy będą mogli w tej formie pracować do 31 sierpnia 2020 r.; po tym okresie ich stosunek pracy z mocy prawa wygasa.
Gmina nie będzie mieć już kompetencji do określania pensum specjalistów. Karta nauczyciela przewiduje, że nie może być ono wyższe niż 22 godziny tygodniowo (dotyczy to m.in. pedagogów, logopedów, psychologów).
Dyrektorzy co do zasady nie będą mieć godzin ponadwymiarowych (pozostanie tylko pensum obniżone przez gminę np. do 3 godzin tygodniowo). Jeśli jednak cykl nauki (np. z języka polskiego) wniesie tygodniowo 4 godziny, przepisy zezwalają na pracę dłuższą o godzinę (tak aby jeden nauczyciel – w tym przypadku dyrektor – mógł prowadzić klasę z danego przedmiotu, a nie jedną godzinę z tego przedmiotu powierzać innemu nauczycielowi).