Wniosek o kredyt studencki będzie można złożyć przez internet. To jedna ze zmian przewidzianych w projekcie nowego rozporządzenia przygotowanego przez resort nauki i szkolnictwa wyższego. Ma ono zastąpić obecnie obowiązujące regulacje dotyczące systemu kredytów studenckich.
O pożyczkę nadal będą mogli wnioskować studenci i doktoranci, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej. Resort odstąpił natomiast od sztywnego wskazywania terminu, w jakim należy złożyć podanie. W dotychczasowym stanie prawnym był to okres od 15 lipca do 20 października. Po wejściu w życie nowych regulacji o kredyt będzie można wystąpić w dowolnym momencie.
W projekcie rozporządzenia inaczej niż obecnie uregulowano też kwestie dotyczące terminu zawarcia umowy kredytu. Dotychczas była ona zawierana do 31 grudnia. Natomiast zgodnie z projektowanymi przepisami podpisywana będzie w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Natomiast jeżeli wnioskodawca jest osobą ubiegającą się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, zawarcie umowy nastąpi w terminie 30 dni od złożenia zaświadczenia potwierdzającego status studenta albo doktoranta. Wprowadzono też zmiany dotyczące sposobu wnoszenia wniosku o pożyczkę. Zniesiony został wymóg składania go wyłącznie w postaci papierowej. Zgodnie z propozycją MNiSW możliwe będzie ubieganie się o kredyt studencki nie tylko w oddziale instytucji kredytującej, ale również za pośrednictwem jej systemu bankowości elektronicznej.
Rozszerzony został też krąg kredytodawców. Będą to nie tylko banki komercyjne, ale także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
Rozporządzenie zmniejsza też obciążenia biurokratyczne. Dotychczas metoda obliczania dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy na potrzeby systemu kredytów studenckich różniła się od tej stosowanej przy staraniu się o świadczenia socjalne w uczelni. Teraz dochód w obu przypadkach ma być obliczany tak samo. Umożliwi to jednoczesne ubieganie się o stypendium i kredyt na podstawie tych samych dokumentów.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach