Około 34 tys. uczniów z niepełnosprawnością, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzyma w nowym roku szkolnym 2018/2019 pomoc w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" - szacuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych, projekty uchwały i rozporządzenia ws. programu "Wyprawka szkolna" na nowy rok szkolny przygotował resort edukacji. Trafiły one w czwartek do konsultacji publicznych.

Program "Wyprawka szkolna" jest realizowany od 16 lat. Przez ten czas zmieniała się grupa uczniów, którzy byli do tej pomocy uprawnieni. Od roku 2016/2017 pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych adresowana jest do części uczniów niepełnosprawnych.

Zmiany w funkcjonowaniu programu związane są z sukcesywnym wprowadzaniem bezpłatnych podręczników, będących własnością szkoły, użyczanych uczniom.

W roku szkolnym 2018/2019 prawo do korzystania z podręczników użyczanych będą mieli uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów, czyli wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjów. Takie prawo nie przysługuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Dlatego pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna" w tej edycji programu skierowana będzie do uczniów niepełnosprawnych z klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, z klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc przysługiwać będzie także niepełnosprawnym uczniom szkół artystycznych, uczących się w klasach odpowiadających szkołom ponadgimnazjalnym, czyli uczniom klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz liceum plastycznego.

Chodzi o uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, słabowidzących. Warunkiem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program zakłada także dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ponadto, program obejmie pomocą w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów klas III szkół podstawowych. Chodzi o uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Będzie to możliwe w przypadku, gdy uczeń nie będzie korzystać z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnianego przez MEN w ramach programu użyczania bezpłatnych podręczników.

Pomoc - podobnie jak w latach ubiegłych - przyznawana będzie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Złożyć będzie go mógł także nauczyciel, pracownik socjalny lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. Wniosek trzeba złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie w nowym roku szkolnym uczęszczać uczeń. Wysokość maksymalnego dofinansowania jest różna - zależy od typu szkoły i rodzaju niepełnosprawności ucznia.

Termin na złożenie wniosku zostanie ustalony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. W przypadku szkół muzycznych, rolniczych i leśnych terminy te zostaną ustalone przez ministrów prowadzących dany typ szkoły.

Na realizację programu zaplanowano 18 mln zł, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa "Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego +Aktywna tablica+". Jak zaznaczono, w Ocenie Skutków Regulacji, po weryfikacji liczby uczniów oraz planowanych cen podręczników, ostatecznie planuje się na realizację programu przeznaczyć 13 mln zł.

W OSR przeczytać można także, że wydatki na podręczniki w ramach programu od kilku lat nie ulegają zmianie. "Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu w poprzednich latach wskazuje, że zaplanowane dofinansowanie do zakupu podręczników w poszczególnych typach szkół jest wystarczając" - napisano.