Wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka zakłada projekt rozporządzenia MRPiPS, który trafił do konsultacji. Pieniądze mają być wypłacane w ramach programu "Dobry start".

W uzasadnieniu projektu zwrócono uwagę, że wsparcie z programu "Dobry start" będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia na uczące się dziecko i ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

"Program, którego głównym celem jest wyrównywanie szans wśród uczniów, ma mieć charakter powszechny, dlatego wsparciem z programu zostaną objęte rodziny z dziećmi na utrzymaniu w wieku szkolnym bez względu na dochód. Ma to bardzo istotne znaczenie, aby dodatkowo wspierać rodziny i wyrównywać szanse edukacyjne niezależnie od posiadanego kapitału kulturowego, społecznego i materialnego" - napisano.

Zgodnie z rozporządzeniem świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. "Dostrzegając potrzebę szczególnego wsparcia osób niepełnosprawnych, w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługiwałoby nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole)" - zaznaczono w projekcie.

Po raz pierwszy program ma objąć uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przez powiaty. Świadczenie będzie przyznawane m.in. na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej.

"W celu zagwarantowania realizacji świadczenia przez doświadczone kadry świadczenie w danej gminie lub powiecie będzie realizowane w jednostce organizacyjnej, w której realizowane są świadczenia w ramach rządowego programu +Rodzina 500+" - napisano w projekcie.

Świadczenie nie będzie przysługiwało, gdy dziecko zostanie umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej (w takim przypadku świadczenie "Dobry start" będzie przysługiwało osobom sprawującym pieczę zastępczą).

Projekt zakłada, że wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia. Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą). W propozycji zwrócono uwagę, że przewidziane terminy są zgodne z terminami składania wniosków m.in. o świadczenie z programu "Rodzina 500 plus".

Jak napisano w projekcie, że rozpatrzenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku złożonego w lipcu i sierpniu i wypłata świadczenia nastąpią nie później niż do końca września. "Dzięki czemu rodziny otrzymają wsparcie w terminie jak najbliższym terminowi rozpoczęcia roku szkolnego, nawet przed 1 września. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku" - przewiduje projekt.

Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.