Ministerstwo Edukacji Narodowej dostrzega problem cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży i prowadzi systemowe działania pozwalające zminimalizować ryzyko tego zjawiska - napisał resort edukacji w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

Michalak w liście skierowanym do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej zwrócił uwagę na zjawisko cyberprzemocy występujące wśród dzieci i młodzieży. Przytoczył raport NIK, z którego wynika m.in., że 26,7 proc. uczniów przyznało, że zjawisko cyberprzemocy dotknęło ich bezpośrednio; 24,5 proc. rodziców twierdziło, że ich dzieci były bezpośrednio ofiarą cyberprzemocy. W raporcie wskazano także problemy związane z zapobieganiem cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.

Michalak zwrócił się do minister edukacji z prośbą o analizę przedstawionego problemu oraz poinformowanie, jakie działania są planowane w związku z wynikami kontroli w zakresie cyberprzemocy.

"MEN dostrzega problem cyberprzemocy i prowadzi systemowe działania pozwalające zminimalizować ryzyko tego zjawiska" - napisała Rzeczniczka MEN Anna Ostrowska w komentarzu przesłanym PAP.

Ostrowska wskazała, jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 jest program "Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych". Jak podała, wyniki kontroli NIK w sprawie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży zostały wykorzystane przez ministerstwo przy projektowaniu działań dotyczących bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach; resort uwzględnił także analizy i badania na temat skali i dynamiki zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

W wyniku działań MEN - jak napisała Ostrowska - wprowadzono w prawie oświatowym przepisy gwarantujące m.in. upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży oraz obowiązek podejmowania przez szkoły działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do nieodpowiednich treści w internecie. W nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego uwzględniono także kwestie związane ze wzrostem aktywności dzieci i młodzieży w Internecie.

W zakresie informatyki poszerzone zostały zapisy dotyczące przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa, respektowania prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego oraz ocenę zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie w życiu społecznym.

Jak napisała Ostrowska, przy tworzeniu rządowego programu "Bezpieczna+" ministerstwo uwzględniło, jako jeden z elementów, diagnozę w obszarze cyberprzestrzeni. Podejmowane w ramach programu działania odnoszą się także do profilaktyki zagrożeń płynących z korzystania przez uczniów z cyberprzestrzeni.

Dodała, że analizy i badania zagrożeń cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży były także przedmiotem spotkań kryzysowego zespołu roboczego działającego przy MEN. Jego celem jest wypracowanie spójnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

Przedstawiciel MEN bierze udział w pracach międzyresortowej grupy roboczej ds. opracowania planu działań na rzecz wdrożenia Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Jak podała Ostrowska, MEN planuje w tej sprawie robocze spotkania z Ministerstwem Cyfryzacji.

Rzeczniczka MEN podała także, że na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji udostępniane są materiały informacyjne i publikacje dotyczące zagrożeń wynikających z korzystania przez uczniów z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dodatkowe materiały dla dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli i rodziców znajdują się w opracowanym przez MEN dokumencie "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów".

Jak podała Ostrowska, MEN będzie kontynuowało realizację zadań związanych z programem "Bezpieczna+", w tym dotyczące kompleksowego projektu kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci oraz poprawy kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.