Podstawowym narzędziem rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym powinna być mediacja - przekonuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Propozycję standardów prowadzenia mediacji, Rzecznik przedstawił w liście do minister edukacji Anny Zalewskiej.

Michalak zwrócił się do MEN z prośbą o pomoc w ich upowszechnieniu i realizacji w placówkach podległych resortowi.

"Mediacja, jako konstruktywna metoda rozwiązywania sporów, wzbogaca stosowane metody wychowawcze oraz stymuluje kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów. Pozwala określić kwestie sporne, pokonać bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i zawrzeć wzajemne, satysfakcjonujące obie strony sporu porozumienie" - napisał Michalak w wystąpieniu.

Michalak podkreślił, że mediacja "sprzyja budowaniu relacji pomiędzy uczniami, ich rodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami placówek", a także "kreuje pozytywny wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek szkoły". Dodał, że mediacja może stać się metodą przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz "stanowi ważne i skuteczne narzędzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniami".

Reklama

"Zawarte w procedurze mediacji porozumienia mogą zakończyć spór, bez potrzeby sięgania do innych prawnych środków interwencji, w szczególności drogi sądowej" - zaznaczył RPD.

Dokument "Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych" jest efektem prac interdyscyplinarnego Zespołu ds. opracowania standardów mediacji szkolnej i mediacji rówieśniczej, powołanego przez RPD. W pracach Zespołu brali udział teoretycy i praktycy mediacji – pedagodzy, psycholodzy, mediatorzy i przedstawiciele zawodów prawniczych. Jego zadaniem było opracowanie jednolitych zasad wprowadzania oraz prowadzenia mediacji rówieśniczej i szkolnej w placówkach oświatowych "dla zapewnienia pełniejszej ochrony praw dziecka oraz zagwarantowanie prawidłowości i wysokiej jakości procedury mediacyjnej".

Celem dokumentu jest propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz pomoc w uczeniu rozwiązywania sporów. Przybliżają uczniom tematykę instytucji mediacji, wskazują na rolę, jaką pełni mediacja w rozwiązywaniu sporów, w szczególności sporów rówieśniczych. Standardy zawierają także wskazówki dla zainteresowanych wykorzystaniem instytucji mediacji w szkołach.

MEN poinformowało PAP, że resort odniesie się do listu Rzecznika Praw Dziecka w ustawowym terminie 30 dni.