Rodzice martwią się, czy ich dzieci w siódmej klasie szkoły podstawowej będą uczyć nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem w trakcie studiów, czy też po zwykłych kursach podyplomowych. Czy na wniosek opiekunów uczniów dyrektor samorządowej szkoły zobowiązany jest do udzielenia informacji dotyczących wykształcenia, nazwy uczelni i ukończonych kursów przez nauczycieli?
Bartosz Bator adwokat z kancelarii adwokackiej BBP:
Tak. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi ustawa o dostępie do informacji publicznej. Od razu trzeba podkreślić, że daje ona uprawnienie domagania się informacji każdemu, niezależnie od powiązania z uczącymi się dziećmi, zamieszkaniem w danej gminie, wiekiem czy poczytalnością. Co do formy także jest ona dowolna, zatem rodzice czy opiekunowie mogą o to zapytać nie tylko w formie pisemnej, ale także e-mailowej lub ustnej.
Szkoła podstawowa jest placówką publiczną, nie może zatem budzić żadnych wątpliwości, iż jej dyrektor stanowi podmiot zobowiązany do udostępniania informacji publicznej na zasadach określonych w ustawie.
Ostatnią kwestią jest rozstrzygnięcie, czy takie informacje w ogóle są informacją publiczną. Dyrektor, choć jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji, po pierwsze może powiedzieć, że to nie jest informacja publiczna, po drugie, nawet jeśli jest, że dostęp do takich informacji podlega ograniczeniu. W pierwszym przypadku robi to zwykłym pismem, w drugim decyzją administracyjną, bowiem każda odmowa zgodnie z ustawą musi mieć formę decyzji. W tej sytuacji w świetle powołanych przepisów nie budzi wątpliwości, że arkusze organizacyjne szkoły publicznej, ich zawartość oraz dane o kwalifikacjach nauczycieli są informacjami, które podlegają udostępnieniu na podstawie powołanego art. 6 ust. 1 pkt 4. Ustawa wprost wskazuje, że udostępnieniu podlega informacja o osobach pełniących funkcje publiczne i ich kompetencjach.
Reasumując, należy wskazać, że wniosek o udostępnienie arkuszy organizacyjnych wraz z danymi osobowymi nauczycieli i informacją o ich kwalifikacjach dotyczy tej materii, którą reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Niemniej dyrektor szkoły zobowiązany jest do rozstrzygnięcia wniosku w sposób przewidziany ustawą, udzielając tych informacji zainteresowanym.