Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracuje nad nowym systemem kształcenia nauczycieli. To reakcja ministerstwa na zarzuty Najwyższej Izby Kontroli. Z jej ustaleń wynika, że programy kształcenia przyszłych wychowawców są od lat nieaktualizowane. Natomiast na kierunki nauczycielskie przyjmowanych jest coraz więcej najsłabszych maturzystów, brakuje bowiem mechanizmów i narzędzi służących selekcji kandydatów do społecznie odpowiedzialnego zawodu nauczyciela.
– Nowa ustawa dotycząca szkolnictwa wyższego nad którą pracujemy, czyli tzw. ustawa 2.0 regulująca zasady kształcenia w uczelniach, będzie odnosiła się także do nauczycieli – zapowiada prof. Aleksander Bobko, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
Odnosząc się do raportu NIK, resort wyjaśnia, że ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) daje podstawy prawne do wprowadzenia przez uczelnie dodatkowego sprawdzianu predyspozycji kandydatów na studia.
– Fakt, że zawód nauczyciela nie jest atrakcyjny finansowo, także wpływa negatywnie na system selekcji kandydatów. Często te studia nie są pierwszym wyborem zainteresowanych. Mając to na uwadze, MNiSW dostrzega problem, jakim jest zapewnienie jakości kształcenia nauczycieli – wskazuje prof. Bobko.
Dlatego do planu działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rok 2016 MNiSW zgłosiło systemowy projekt pozakonkursowy pn. „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”. W jego ramach ministerstwo przygotuje analizę na temat kształcenia nauczycieli w wybranych krajach europejskich oraz przedstawi zalecenia w zakresie zmian, które należy wprowadzić w Polsce. Następnie zostaną opracowane przez MNiSW, we współpracy z przedstawicielami środowiska akademickiego, pracowników oświaty oraz przy udziale przedstawicieli pracodawców, modelowe programy kształcenia (na kierunkach ze specjalnością nauczycielską, tj. matematyka, polonistyka, oraz na kierunkach pedagogicznych – kształcenie wczesnoszkolne).
– Warto mieć też na uwadze, że programy kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela opracowywane są samodzielnie przez uczelnie na podstawie standardów kształcenia nauczycieli określonych w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia, którego treść ustalono we współpracy z MEN – dodaje prof. Bobko.
Uczelnie były zobowiązane dostosować programy do tych wymogów dla studentów, którzy rozpoczęli naukę od roku akademickiego 2012/2013.
– Ponadto szkoły wyższe organizujące kształcenie nauczycieli są zobowiązane do bieżącego korygowania programu studiów, zgodnie z wymaganiami współczesnej szkoły, a także podstawą programową na danym etapie edukacyjnym – uzupełnia