Dziennik lekcyjny jest dokumentem i w zakresie prezentacji stron z tematami zajęć lekcyjnych podlega udostępnieniu, gdyż stanowi informację publiczną – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Sprawa rozpoczęła się od jednego z rodziców, który poprosił dyrektora szkoły specjalnej o udostępnienie stron dziennika z tematami zajęć w okresie do 22 do 26 czerwca 2015. Wniosek o udostępnienie tych informacji spotkał się jednak z negatywną odpowiedzią dyrektora. Stwierdził on, że dzienniki lekcyjne nie są dokumentami podlegającymi ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

W związku z tym, rodzic postanowił złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach i zarzucił dyrektorowi bezczynność.

Reklama

Jak stwierdził WSA, dyrektor szkoły jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej na podstawie art. 4 ust. 1 u.d.i.p. Co więcej, co więcej informacje o udostępnienie których strona skarżąca wystąpiła, mieszczą się w katalogu informacji publicznych określonych w art. 1 w związku z art. 6 u.d.i.p. Sąd przypomniał również, że to dyrektor przedszkola, szkoły i placówki ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole, szkołę lub placówkę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją. Sam natomiast dziennik lekcyjny jest dokumentem w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym. Oznacza to, że odnotowuje się w nim między innymi obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych, a także liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności na tych zajęciach oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny bieżące, śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane przez uczniów oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.

WSA podniósł w uzasadnieniu, że zobowiązany organ nie rozpatrzył sprawy skarżącego – nie udzielił żądanej informacji ani nawet nie wydał decyzji odmownej. Adresatowi przekazano jedynie pismo błędnie informujące, że żądany przez niego dokument nie jest informacją publiczną. Ostatecznie dyrektor szkoły został zobowiązany przez sąd do udzielenia informacji żądnej przez skarżącego.

Podstawa prawna

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2016, sygn. akt IV SAB/Gl 79/16.