Na dyplomie zaświadczającym zaliczenie studiów znajdzie się informacja o poziomie ukończonego kształcenia. Dzięki temu łatwiej będzie z takim dokumentem znaleźć pracę w innym kraju UE. Zmiany miałyby wejść w życie 15 stycznia 2017 r., a dokumenty na nowych zasadach będą wydawane od 1 października 2017 r.
Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia potwierdzi nadanie kwalifikacji pełnej na szóstym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), a drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na poziomie siódmym. Informacja ta zostanie przedstawiona w formie znaku graficznego. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.
Podobne zmiany resort nauki wprowadzi przy wydawaniu dyplomów ukończenia studiów doktoranckich. Określił je w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Na dyplomie znajdzie się znak potwierdzający, że dokument zaświadcza uzyskanie ósmego poziomu PRK. Zmiany dotyczące doktorantów uczelnie mają wprowadzić do 1 czerwca 2017 r. – Zamieszczony na dyplomie znak graficzny ma ułatwić zainteresowanym osobom podniesienie kwalifikacji uzyskanych w Polsce do tych obowiązujących w innych państwach Unii Europejskiej – uzasadnia resort.
Minister nauki określił także termin, w jakim podmiot prowadzący studia podyplomowe będzie zobowiązany wydać absolwentowi świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – wyniesie on 30 dni od zaliczenia kształcenia.
Ważne
Polska Rama Kwalifikacji składa się z ośmiu poziomów, gdzie najniższy – pierwszy – potwierdza kwalifikacje zdobyte w trakcie nauki w szkole podstawowej, a ósmy w ciągu studiów doktoranckich
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji