Zmiany w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbiją się na kieszeni przyszłych sędziów i prokuratorów. Nowe wynagrodzenie będzie niższe nawet o 1000 zł od otrzymywanego aktualnie stypendium.

Obecnie aplikantom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przyznawane jest stypendium, które różni się wysokością w zależności od rodzaju odbywanego szkolenia. Na aplikacji ogólnej wynosi ono 3 300 zł brutto (2, 711 zł netto). W przypadku aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej jest to kwota 3 800 zł brutto (3,115 zł netto).

- Stypendium aplikanta aplikacji ogólnej jest pomniejszane o składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 297 zł oraz zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie 292 zł. W przypadku aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej składka wynosi 342 zł, a zaliczka na podatek dochodowy 343 zł. Wysokość kwot netto stypendium obliczana jest przy zastosowaniu ulgi podatkowej w wysokości 46,33 zł miesięcznie – wyjaśnia Milena Domachowska, Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Ministra Sprawiedliwości.

Dyrektor KSSiP od przyznawanego stypendium nie potrąca więc składek na ubezpieczenia społeczne.

Jednak rocznik, który zostanie przyjęty w nadchodzącej w 2016 roku rekrutacji funkcjonował będzie na nowych zasadach. Wraz z przeprowadzoną w 2015 roku reformą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zlikwidowana bowiem została aplikacja ogólna, w miejsce której prowadzone będą 36-miesięczne kursy aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Wysokość otrzymywanego wynagrodzenia zależna będzie od pozytywnego zaliczenia kolokwium sprawdzającego, które przeprowadzane jest po 12 miesiącach odbywania aplikacji.

- Zgodnie z nowymi przepisami aplikanci będą zatrudniani w sądach i prokuraturach na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu będą otrzymywać wynagrodzenie, od którego odprowadzane będą składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – tłumaczy Milena Domachowska.

Z pozoru korzystne dla aplikanta zmiany będą jednak miały negatywny wpływ na jego miesięczny budżet. Jak informuje nas Ministerstwo Sprawiedliwości, z wyliczenia przeprowadzonego w toku prac legislacyjnych, którego podstawę stanowiło wynagrodzenie aplikanta brutto w kwotach 2 841,86 zł oraz 3 343,36 zł wynika, że aplikant przed kolokwium otrzymywałby wynagrodzenie netto w wysokości 2 046,54 zł oraz po kolokwium 2 396,34 zł netto. Oznacza to, że różnica otrzymywanych pomiędzy wypłacaną obecnie aplikantowi sumą stypendium a wynagrodzeniem będzie większa niż 1068 zł (stan przed zaliczeniem kolokwium).

Kwoty ostatecznie przyznawanych wynagrodzeń mogą okazać się jeszcze niższe, gdyż w projektach rozporządzeń regulujących niniejsze wynagrodzenia mowa jest odpowiednio o 2 800 zł i 3300 zł (brutto).

Z czego wynikają aż tak duże różnice pomiędzy stypendium a wynagrodzeniem? Jak tłumaczy Ministerstwo Sprawiedliwości, to kwestia ponoszonych kosztów zatrudnienia pracownika.

- Podstawę do obliczenia kwoty wynagrodzenia aplikantów stanowiła kwota przyznawanego obecnie stypendium przy przyjęciu, że wydatki budżetu państwa na jeden etat aplikanta będą wynosiły odpowiednio: 3 400 zł w przypadku aplikanta przed kolokwium sprawdzającym i 4 000 zł dla aplikanta po tym kolokwium – wyjaśnia Milena Domachowska.

Oznacza to, że przeprowadzane zmiany nie doprowadzą do zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na uposażenia aplikantów sędziowskich i prokuratorskich. Przy tych samych nakładach otrzymają oni jednak znacznie niższe wynagrodzenie netto. Jak zapewnia MS, będą mogli jednak liczyć na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a w niektórych przypadkach również na dodatki za wieloletnią pracę.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 694) aplikacja ogólna, sędziowska i prokuratorska, prowadzone przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, odbywają się na podstawie przepisów dotychczasowych. Ministerstwo Sprawiedliwości nie planuje zmiany wysokości stypendiów, które są wypłacane aplikantom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.