W dniach 15 – 18 marca 2016 r. obywały się prawnicze egzaminy zawodowe. Kandydaci na adwokatów i radców prawnych zmierzyli się zadaniami z prawa karnego, cywilnego i gospodarczego oraz administracyjnego. Tegoroczną nowością była osobna część egzaminu poświęcona zasadom wykonywania zawodu oraz jego etyki.

Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, prawidłowe rozwiązanie zadań polegało: w przypadku zadań z prawa karnego i cywilnego - na sporządzeniu apelacji w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta.

Jeśli chodzi o zdania z prawa przypadku zadań z prawa gospodarczego: na egzaminie adwokackim trzeba było sporządzić apelację w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta, natomiast na egzaminie radcowskim - umowę w oparciu o opracowany stan faktyczny.

W przypadku zadań z prawa administracyjnego zadający musieli sporządzić skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta, zaś w przypadku zadań z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – opinię prawną w oparciu o opracowany na potrzeby egzaminu stan faktyczny.

Egzaminy z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego trwały po 6 godzin, a z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki - po 8 godzin. W przypadku zdających, będących osobami niepełnosprawnymi (23 osoby), czas trwania każdej części egzaminu wydłużono o połowę, tj. odpowiednio do 9 i 12 godzin. W tym roku po raz pierwszy matkom karmiącym dziecko piersią przyznano uprawnienie do dwóch półgodzinnych przerw w czasie każdego dnia egzaminu. Z uprawnienia tego skorzystało 71 zdających.

MS informuje również o bardzo wysokiej frekwencji podczas egzaminów. Według nieoficjalnych danych, uzyskanych z poszczególnych komisji egzaminacyjnych do egzaminu, adwokackiego przystąpiło 2311 zdających, a do egzaminu radcowskiego - 3146 zdających, tj. około 99% spośród osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do tych egzaminów. Z egzaminu adwokackiego nie wykluczono żadnego zdającego, zaś z egzaminu radcowskiego wykluczony został 1 zdający.

Zdający mieli możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych - według własnego wyboru - pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego, przy czym zdecydowana większość zdających (ok. 99%) rozwiązywała zadania przy użyciu sprzętu komputerowego.

Podczas egzaminów zdający mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych zawierających systemy informacji prawnej.

Ogłoszenie wyników tegorocznego egzaminu adwokackiego i radcowskiego przez poszczególne komisje egzaminacyjne nastąpi w kwietniu 2016 r.

Oprac. M.S