Osoby zainteresowane przyszłością w zawodach: adwokata, radcy prawnego, notariusza i komornika poznały już ustalony przez Ministra Sprawiedliwości termin egzaminu, który zaważy na ich przyszłości.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości wszystkie zainteresowane osoby, które zgłoszą się do postępowania rekrutacyjnego rozpoczną rozwiązywanie testu o godzinie 11.

Kandydaci na przyszłych adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy powinni zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu odpowiednio do właściwej miejscowo komisji kwalifikacyjnej utworzonej przy:
- okręgowej rady adwokackiej,
- okręgowej rady radców prawnych,
- rady izby notarialnej.


Termin przesłania zgłoszenia upływa 10 sierpnia 2016 roku. Jak podkreśla organizator termin ten nie podlega przywróceniu.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego, ewentualnie zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (17 września 2016 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
- oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
- 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Zainteresowani powinni pamiętać, że udział w egzaminie wstępnym na aplikacje nie jest bezpłatny. Jego wysokości ustalono na poziomie 925,00 zł.

Osoby zamierzające wykonywać w przyszłości zawód komornika mają krótszy termin na wykazanie chędzi wzięcia udziału w rekrutacji. Przewidziany dla nich termin mija 5 sierpnia. Ponadto kandydatci zobowiązani są do przesłania odmiennych dokumentów w zgłoszeniu. Są to:
- dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą,
- życiorys,
- zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy,
- dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
- zaświadczenie o niekaralności,
- oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
- dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.