Zawód asystenta prokuratora będzie można wykonywać bez konieczności ukończenia aplikacji prokuratorskiej lub ogólnej. Wystarczy posiadanie tytułu magistra prawa oraz pozytywne przejście konkursu złożonego z trzech etapów.

21 sierpnia wchodzi bowiem w życie znowelizowana ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, która wprowadziła zmiany w ustawie o prokuraturze dotyczące przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko asystenta prokuratora. Zamiany te pociągnęły za sobą konieczność doprecyzowania procedury wyłonienia kandydatów. Ministerstwo Sprawiedliwości nowe zasady precyzuje w opublikowanym właśnie rozporządzeniu.

Trzy etapy konkursu

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora wyróżnia trzy etapy rekrutacji. W pierwszym nastąpi weryfikacja dokumentów przedłożonych przez kandydatów dokumentów. Konieczne jest między innymi załączenie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów prawniczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra (lub studiów prawniczych ukończonych za granicą a uznanych w Polsce) oraz życiorysu i informacji o przebiegu kariery zawodowej.

W drugim etapie kandydaci na asystentów prokuratorów zmierzą się testem. Obejmie on 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury. Kolejną częścią drugiego etapu będzie praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. Do tej pory kandydaci musieli rozwiązywać dwa kazusy, które polegały na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanie z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego. Czas na rozwiązanie zadań wyniesie 90 minut. Za każdą pozywaną odpowiedź udzieloną w pytaniach zamkniętych komisja może przyznać jeden punkt. Zadania pisemne oceniane są natomiast w skali o 0 do 9 punktów.

Trzeci, nowy etap to rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu sprawdzenie przez komisję konkursową predyspozycji kandydata do wykonywania zadać asystenta prokuratora. Dopuszczeni do niego są jedynie kandydaci, którzy z części pisemnej uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 z pracy pisemnej. Za trzeci etap, podobnie jak za pracę pisemną, uzyskać można od 0 do 9 punktów.

Po zakończeniu konkursu, komisja musi niezwłocznie opublikować wyniki. Na stanowisku asystenta prokuratora zatrudniona zostanie osoba, która uzyskała najwyższą ilość punktów. W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyskało taki sam wynik, po uwagę będzie brane ich doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje wynikające z załączonych dokumentów.

Etap legislacyjny

Rozporządzenie wchodzi w życie 21 sierpnia 2015 roku