Kompletowanie materiału i drukowanie prac podczas egzaminu komorniczego nie będzie wliczane do regulaminowego czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań - wynika z projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Osoby przystępujące do egzaminu komorniczego mogą wybrać pisemną lub komputerową formę jego zaliczenia. W przypadku opracowywania zadania pisemnego na własnym sprzęcie informatycznym, konieczne jest dołączenie części pracy zawierającej opracowanie zadania sporządzoną odręcznie do części pracy zawierającej opracowanie zadania sporządzonej przy użyciu komputera. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to zdający odpowiada za odpowiednie skompletowanie całości opracowanego zadania oraz numerację poszczególnych stron. Wszystkie te czynności zgodnie z § 22a ust. 4 wykonane muszą zostać w czasie przeznaczonym na daną część egzaminu komorniczego, czyli szczęściu godzin.

Resort, biorąc pod uwagę doświadczenia z zeszłych lat postanowił uchylić niniejszy paragraf. Uznano bowiem, że skompletowanie przez zdającego całości zadania pisemnego jest czynnością techniczną i nie wchodzi ono z zakres egzaminu komorniczego, w trakcie którego zdający rozwiązuje dwa zadania pisemne, dotyczące czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników.

Jak wskazano w uzasadnieniu, obowiązujący z § 22a ust. 4 skraca realnie czas sześciu godzin przeznaczonych na rozwiązanie każdego z zadań pisemnych. Drukowanie prac nie może bowiem odbywać się na indywidualnym sprzęcie. Czynność tą wykonuje się na udostępnianych stanowiskach komputerowych, co przy dużej licznie zdających, szczególnie pod koniec egzaminu, może spowodować konieczność czekania w kolejkach. Oznacza to, że zdający, którzy wybrali formę pisemną mają więcej czasu na rozwiązanie zadań. W celu zapewnienia wszystkim kandydatom na komorników równych szans podczas egzaminu, zaproponowano wykreślenie z rozporządzenia wymienionego wyżej artykułu.

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego